Każdy student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę) zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów odbywanych w Akademii im. Jakuba z Paradyża lub w innej uczelni -  Pobierz plik (załącznik nr 1 z 2018 - oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń.doc) zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 73/0101/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

1. Stypendium socjalne - wniosek o stypendium socjalne - Pobierz plik (załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne.doc)  zał. nr 1

Student powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzyskany przez niego i członków rodziny w roku 2017 dochód:

- zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia studenta i członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych osiągniętym w roku 2017;

- zaświadczenie lub oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017   Pobierz plik (oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych.docx)  - wzór oświadczenia

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych -  Pobierz plik (załącznik nr 2 - oświadczenie studenta o innych dochodach.doc)   zał. nr 2;

- zaświadzcenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące studenta i członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokosci przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym 2017;

oraz:

- zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2017 albo nakaz płatniczy za ten rok;

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

- dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku 2017;

- dokument określający wysokosć dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018;

- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia;

a także:

- oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

- kopię aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadzcenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

- kopię orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

- kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwiazku z okolicznościami, o których mowa w art.186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - wniosek  Pobierz plik (załącznik nr 4 - wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.doc)  - zał. nr 4

Do wniosku nalezy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów - wniosek - Pobierz plik (załącznik nr 2 z 2018 - wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów.doc)  zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 73/0101/2018 z dnia 3 września 2018 w sprawie zmian w regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

W przypadku posiadania osiągnięć naukowych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - przedstawić publikacje, dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ich uzyskanie w poprzednim roku akademickim.

4. Zapomoga - wniosek Pobierz plik (załącznik nr 6 - wniosek o zapomogę.doc)  - zał. nr 6

Należy dołączyć do wniosku dokumenty, zaświadzcenia lub inne potwierdzenie sytuacji, w jakiej znalazł się student z przyczyn losowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top