Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA  studia II stopnia  (profil praktyczny)

studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

 

Student wybiera specjalność:

  • organizacja i obsługa rekreacji i tyrystyki,
  • winiarstwo i kulinaria w turystyce.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

 

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja na poziomie stduiów II stopnia o profilu praktycznycznym nabędzie pogłębioną wiedzę z obszaru nauk społecznych, w tym z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wiedzę z obszaru nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. W ramach kierunku absolwent pozyska również pogłębioną wiedzę z obszaru nauk przyrodnicznych, a także zagadnienia z obszaru nauk humanistyzcnych, w tym wiedzę ogólną z zakresu historii kultury oraz jej związków z turystyką. Absolwent zostanie uwrażliwiony na wychowanie zdrowotne i promocję zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu socjologii czasu wolnego.

Absolwenci są w szczególności przygotowani do podjęcia pracy: w przedsiębiorstwach turystycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, międzynarodowych sieciach hotelarskiech
i gastronomicznych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, administarcji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych. Posiadają praktyczne przygotowanie w zakresie organizowania imprez mosowych, kulturalnych, szkoleń, konferencji czy sympozjów.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top