Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA  (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

 

Po I roku studiów student wybiera specjalność:

- organizacja i obsługa rekreacji i turystyki,

- kulinaria w turystyce,

- winiarstwo w turystyce.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

 

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

Absolwent posiada wiedze i narzędzia (kwalifikacje) do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem. Posiada umiejetności przygotowania, organizowania i prowadzenia wybranych form turystyki aktywnej i zajęć rekreacji ruchowej. W tym kontekście jest specjalistą od ruchowej aktywności człowieka. Wyższe wykształcenie i specjalistyczne kwalifikacje ułatwiają samodzielne przygotowanie lub znalezienie zatrudnienia w niszy organizacyjnej turystyki i rekreacji, jaką ujawniła obserwowana w ostatnim czasie potrzeba aktywności ruchowej dzieci, młodzieży (w działaności pozaszkolnej oraz pozaobowiązkowej), osób dorosłych i starszych (siłownie, kluby fitness, canoeing, cycling, nordic walking, jachting-teamy itd.).

Lokalizacja

Kontakt

Back to top