Kierunek: PEDAGOGIKA  (profil praktyczny)

 

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Po I roku studiów student wybiera jeden z modułów:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny,

- pedagogika terapeutyczna z resocjalizacją.

Uruchomienie modułu uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz pracy w: szkolnictwie i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz pracy w placówkach oświatowych.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top