|   EN

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim im. Jakuba z Paradyża, zwana dalej Uczelnią, jest zawodową uczelnią publiczną,utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. U. Nr 98, poz. 618), ze zmianami.
 2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przepisów wydanych na jej podstawie oraz niniejszego statutu.
 3. Uczelnia jest osobą prawną z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
 4. Nadzór nad Uczelnią w zakresie wyznaczonym ustawą sprawuje minister właściwy
  do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 2

                Uczelnia jest autonomiczną i samorządną wspólnotą określonej w ustawie społeczności akademickiej, którą stanowią:

1)     nauczyciele akademiccy;

2)     pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi;

3)     studenci.

§ 3

Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie.

§ 4

 1. Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Łączna liczba studentów na danym kierunku kształcenia w trybie niestacjonarnym nie może być wyższa niż liczba studentów kształconych w trybie stacjonarnym.
 3. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden z prowadzonych przez nią kierunków studiów, oraz kursy dokształcające i szkolenia.
 4. Rektor ustala zasady organizacji studiów podyplomowych oraz kryteria kwalifikacji uczestników na te studia.

§ 5

 1. Uczelnia może tworzyć centra naukowe z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi
  i badawczymi, w tym także zagranicznymi i międzynarodowymi, a także wchodzić
  w porozumienia z innymi uczelniami, w celu wspólnego tworzenia jednostek ogólnouczelnianych i jednostek wspólnych.
 2. Uczelnia może prowadzić domy i stołówki studenckie.

§ 6

 1. Władzami Uczelni są Rektor i Senat.
 2. Inne organy Uczelni oraz organy jej jednostek organizacyjnych określa ustawa oraz niniejszy Statut.

§ 7

 1. Uczelnia posiada sztandar, godło i pieczęć. Zasady używania sztandaru, godła i pieczęci uchwala Senat.
 2. Wzory symboli Uczelni określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 3. Oficjalną nazwą Uczelni jest „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim”.
 4. Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest „PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim”.

§ 8

 1. Do podstawowych zadań Uczelni należy:

1)     kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;

2)     wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie,
za umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka;

3)     prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

4)     kształcenie i promowanie kadr naukowych;

5)     upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki,
w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

6)     prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;

7)     stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

8)     działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;

9)     stworzenie osobom niepełnosprawnych warunków niezbędnych do pełnego udziału
w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

 1. Uczelnia, wykonując zadania określone w ust. 1, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi, naukowymi, artystycznymi i innymi oraz uczestniczy
  w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
 2. Uczelnia może współdziałać z uczelniami akademickimi – w szczególności poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych, rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, kontynuacji studiów przez absolwentów oraz wspierania uczelni wysoko kwalifikowaną kadrą.

§ 9

Uczelnia zachowuje więzi ze swoimi absolwentami, troszczy się o zachowanie pamięci
o zasłużonych pracownikach, absolwentach i studentach.

§ 10

W Uczelni mogą działać organizacje zrzeszające pracowników, studentów, absolwentów
oraz przyjaciół Uczelni.

  § 11

 1. Uczelnia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do jej rozwoju albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Gorzowie Wielkopolskim”.
 2. Tytuł honorowy nadaje Rektor na wniosek Senatu.
 3. Wyróżniającym się absolwentom Uczelnia nadaje dyplom honorowy „Wyróżniającemu się Absolwentowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”.
 4. Dyplom, o którym mowa w ust. 3, nadaje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu.
 5. Senat uchwala regulamin nadawania tytułów i dyplomów.

§ 12

Uczelnia może być członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

§ 12a

                Senat Uczelni może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Uczelni pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może ustalić inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych.

 

Rozdział II

 Organizacja Uczelni

§ 13

 1. W Uczelni powołuje się Wydziały jako podstawowe jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy oraz Instytuty niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy. Są one jednostkami organizacyjnymi Uczelni w rozumieniu niniejszego Statutu.
 2. Przepisy ustawy dotyczące Instytutówstosuje się odpowiednio do całej Uczelni.
 3. Uczelnia nie posiada filii oraz zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych
  w rozumieniu ustawy

§ 14

 1. Jednostkami organizacyjnymi Uczelni, powołanymi dla obsługi dydaktycznej jednego lub więcej kierunków lub kierunku i specjalności zawodowych, są Wydziały i Instytuty, a w ich ramach zakłady, pracownie, laboratoria, zespoły badawcze lub dydaktyczne, w tym jednostki administracyjne lub stanowiska administracyjne. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się z zastrzeżeniem możliwości tworzenia katedr w ramach Wydziałów.
 2. Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, realizującymi zadania i cele Uczelni wykonujące wyodrębnione zadania dydaktyczne, badawcze i usługowe, są studia powoływane w celu uzupełnienia oferty naukowo-dydaktycznej Wydziałów i Instytutów Uczelni, których głównym zdaniem jest organizowanie i prowadzenie nauczania dla studentów różnych kierunków i specjalności studiów.
 3. Ponadto ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, realizującymi zadania i cele Uczelni wykonujące wyodrębnione zadania dydaktyczne, badawcze i usługowe, są Biblioteka Główna Uczelni, Archiwum Uczelni oraz ośrodki, centra dydaktyczno-badawcze i inne jednostki organizacyjne powoływane w celu realizacji zadań określonych w uchwale Senatu.

§ 15

 1. Wydział, Instytut bądź ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną tworzy, przekształca i znosi Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną tworzy, przekształca i znosi Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, usługowym
  i gospodarczym tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek kanclerza.

§ 16

 1. Wniosek o utworzenie jednostki organizacyjnej uczelni wymaga:

1)     wskazania celu, potrzeby, zakresu działania oraz przewidywanych skutków utworzenia jednostki organizacyjnej;

2)     zapewnienia warunków materialnych i finansowych działania jednostki organizacyjnej;

3)     przedstawienia projektu regulaminu jednostki organizacyjnej.

 1. Zarządzenie o utworzeniu jednostki organizacyjnej Uczelni, o której mowa w ust. 1, określa jej nazwę, zakres działania.
 2. W sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Uczelni ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 17

 1. Zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną Wydziału i Instytutu bądź ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej określa jej regulamin.
 2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1, nadaje Rektor.
 3. (skreślony).
 4. (skreślony).

§ 18

1.       Wydział i Instytut są jednostkami organizacyjnymi, których zadaniem jest tworzenie warunków
do prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej w ramach co najmniej jednego kierunku studiów.

2.       Wydział i Instytut prowadzą badania naukowe na zasadach ustalonych przez Senat.

3.       Wydział i Instytut może być utworzony, gdy skład osobowy zatrudnionych nauczycieli akademickich odpowiada minimum kadrowemu niezbędnemu do prowadzenia odpowiedniego kierunku studiów.

4.       Jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Instytutu są: zakłady oraz inne rodzaje jednostek wymienione w § 14 ust. 1, niezbędne do realizacji zadań Wydział i Instytutu, z zastrzeżeniem możliwości tworzenia katedr w ramach Wydziału.

§ 18a

 1. Wydziałem kieruje Dziekan, powoływany w drodze konkursu.
 2. Dziekanem Wydziału może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może powierzyć pełnienie obowiązków Dziekana osobie niespełniającej wymogów, o których mowa w ust. 2, do czasu powołania na funkcję dziekana osoby spełniającej wymagania przewidziane niniejszym Statutem.
 4. W Wydziale może być powołany w drodze konkursu prodziekan.
 5. Prodziekanem może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach posiadający tytuł zawodowy, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 6. Zakres obowiązków prodziekana określa Dziekan Wydziału.

§ 19

 1. Instytutem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektorem Instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
 3. W Instytucie może być powołany zastępca dyrektora.
 4. Zastępcą dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni, w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach posiadający tytuł zawodowy.
 5. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora określa dyrektor Instytutu.

§ 19a

 1. Dziekana i prodziekana powołuje Rektor na wniosek komisji konkursowej rekomendujący kandydata wyłonionego w konkursie, określając zakres jego obowiązków.
 2. Dziekan i prodziekan są powoływani na kadencje odpowiadającą kadencji władz Uczelni.

§ 20

 1. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu i odpowiedniej rady Instytutu, określając zakres jego obowiązków.
 2. Zastępcę dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dyrektora Instytutu
  po zasięgnięciu opinii Senatu i odpowiedniej rady Instytutu.
 3. Dyrektorzy oraz ich zastępcy są powoływani na kadencje odpowiadające kadencji władz Uczelni.

§ 20a

 1. Dziekan kieruje Wydziałem i decyduje we wszystkich sprawach dotyczących Wydziału,
  z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów,
  a w szczególności:

1)     reprezentuje Wydział na zewnątrz oraz wobec władz Uczelni;

2)     opracowuje strategię rozwoju Wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uczelni;

3)     przedstawia Radzie Wydziału sprawy wymagające rozpatrzenia przez ten organ;

4)     zapewnia realizację uchwał Rady Wydziału;

5)     sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Wydziału;

6)     jest przełożonym pracowników i studentów Wydziału;

7)     zapewnia warunki do prowadzenia działalności dydaktycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału oraz sprawuje nad nimi nadzór;

8)     organizuje i kontroluje proces dydaktyczny w ramach prowadzonych kierunków studiów;

9)     koordynuje i nadzoruje wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia;

10)sprawuje nadzór nad administracją Wydziału;

11)wydaje decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących studentów Wydziału oraz podejmuje inne akty lub czynności;

12)podejmuje działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Wydziału;

13)dba o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na Wydziale;

14)zapewnia warunki do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Wydziału;

15)występuje z wnioskami do Rektora w sprawach zatrudnienia, awansowania
i nagradzania pracowników Wydziału;

16)wykonuje inne czynności przewidziane przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni;

17)podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Wydziału, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.

 1. Dziekan może powoływać stałe lub doraźne komisje dziekańskie, ustalając ich skład, zadania
  i kadencję.
 2. Dziekan może powołać pełnomocników, określając zakres ich działania.
 3. Rektor może uchylić lub zmienić decyzję Dziekana, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, niniejszym statutem lub narusza ważny interes Uczelni.

§ 21

 1. Do zadań dyrektora Instytutu należy w szczególności:

1)     organizowanie i kontrolowanie procesu dydaktycznego w ramach prowadzonych kierunków studiów;

2)     zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne Instytutu;

3)     ustalanie obsady zajęć dydaktycznych proponowanej przez kierowników jednostek instytutowych;

4)     przedstawianie Senatowi do zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania oraz zmian w planach studiów i programach nauczania;

5)     przedstawianie Senatowi do zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

6)     zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Instytutu;

7)     opracowanie strategii rozwoju Instytutu;

8)     koordynowanie i kierowanie systemem zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia;

9)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników Instytutu;

10)występowanie do właściwych organów Uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu;

11)wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni;

12)podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.

 1. Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za pracę Instytutu przed organami Uczelni.
 2. Rektor może uchylić lub zmienić decyzję dyrektora Instytutu, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna
  z ustawą, niniejszym statutem lub narusza ważny interes Uczelni.

§ 21a

 1. W skład Rady Wydziału wchodzą:

1)     Dziekan jako przewodniczący;

2)     prodziekan;

3)     kierownicy katedr i zakładów;

4)     kierownicy innych jednostek wymienionych w regulaminie Wydziału;

5)     nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w Wydziale;

6)     przedstawiciele innych niż wymienieni w pkt 5 nauczycieli akademickich Wydziału;

7)     przedstawiciele samorządu studenckiego Wydziału, wybrani spośród studentów właściwego Wydziału, zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego;

8)     przedstawiciele pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi.

 1. Liczbę przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, ustala Uczelniana Komisja Wyborcza, z tym że:

1)     przedstawiciele, o których mowa w pkt 6, nie mogą stanowić mniej niż 25% oraz więcej niż 30% składu Rady Wydziału;

2)     liczba przedstawicieli, o których mowa w pkt 7, jest proporcjonalna do liczby studentów Wydziału, z tym że łącznie nie mogą oni stanowić mniej niż 20% oraz więcej niż 25% składu Rady Wydziału;

3)     przedstawiciele, o których mowa w pkt 8, nie mogą stanowić mniej niż 5% oraz więcej niż 10% składu Rady Wydziału.

 1. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora stanowią więcej niż połowę składu osobowego Rady Wydziału.
 2. Do wyłącznej kompetencji Rady Wydziału należy:

1)     ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału;

2)     uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów
na kierunkach studiów prowadzonych w Wydziale;

3)     uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;

4)     uchwalanie indywidualnego planu i programu studiów;

5)     opiniowanie ogólnych kierunków działania Wydziału, w tym projektowanych specjalności studiów i rozmiarów kształcenia;

6)     tworzenie i likwidacja specjalności i specjalizacji;

7)     ocenianie działalności Wydziału, przyjmowanie sprawozdania Dziekana z jego działalności na zakończenie kadencji;

8)     ocenianie działalności dydaktycznej, badawczej, wdrożeniowej i innowacyjnej jednostek organizacyjnych Wydziału;

9)     wyrażanie opinii społeczności Wydziału oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, Dziekana albo minimum pięciu członków Rady Wydziału.

 1. Posiedzenia zwyczajne Rady Wydziału zwołuje Dziekan przynajmniej raz na dwa miesiące,
  z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.

6.       Posiedzenia nadzwyczajne Rady Wydziału zwołuje Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady Wydziału, w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

7.       W posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, których statutowa jednostka działa na Wydziale, po jednym z każdego związku, oraz osoby zaproszone przez Dziekana.

8.       W razie nieobecności Dziekana posiedzenia Rady Wydziału zwołuje i obradom przewodniczy prodziekan.

9.       Obradom Rady Wydziału, które dotyczą oceny działalności Wydziału i sprawozdania Dziekana
z jego działalności, przewodniczy wybrany członek Rady Wydziału.

10.   Rada Wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje wydziałowe.

11.   Tryb działania Rady Wydziału określa jej regulamin.

§ 22

 1. Rada Instytutu jest organem doradczym dyrektora Instytutu, w skład którego wchodzą:

1)     dyrektor Instytutu jako przewodniczący;

2)     zastępca dyrektora Instytutu;

3)     kierownicy zakładów;

4)     kierownicy innych jednostek wymienionych w regulaminie Instytutu;

5)     nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w Instytucie;

6)     przedstawiciele innych niż wymienieni w pkt. 5 nauczycieli akademickich
(po jednym z każdego zakładu), wybrani na zebraniu wyborczym przez wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w danym zakładzie;

7)     przedstawiciel samorządu studenckiego, wybrany spośród studentów właściwego Instytutu, zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego.

 1. Dyrektor Instytutu może zaprosić do udziału w posiedzeniach rady Instytutu – bez prawa głosowania – inne osoby, których udział uzasadniony jest względami merytorycznymi.
 2. Do zadań rady Instytutu należy:

1)     opiniowanie ogólnych kierunków działania Instytutu, w tym projektowanych specjalności studiów i rozmiarów kształcenia;

2)     opiniowanie programów nauczania prowadzonych w Instytucie kierunków studiów;

3)     opiniowanie wniosków studentów o studiowanie według indywidualnego planu
i programu studiów;

4)     opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Instytutu;

5)     ocenianie działalności dydaktycznej, badawczej, wdrożeniowej i innowacyjnej jednostek organizacyjnych Instytutu.

 1. Posiedzenia rady Instytutu zwołuje dyrektor przynajmniej raz na dwa miesiące,
  z wyjątkiem przerwy letniej.
 2. Tryb działania rady Instytutu określa jej regulamin.
 3. Regulamin działania rady Instytutu ustala dyrektor Instytutu, a zatwierdza go Rektor.

§ 22a

 1. Katedra jest jednostką organizacyjną Wydziału tworzoną na potrzeby prowadzenia badań w zakresie dziedziny będącej przedmiotem naukowych zainteresowań zespołu tworzącego katedrę.
 2. Warunkiem utworzenia i działania katedry jest zatrudnienie w niej co najmniej trzech nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, z których jeden posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, którego posiadanie warunkuje objęcie funkcji kierownika katedry.
 3. Do zadań kierownika katedry należy w szczególności:

1)     planowanie kierunków i zakresu badań naukowych;

2)     prowadzenie badań naukowych w zakresie przyjętej kierunkowo dziedziny;

3)     stymulowanie rozwoju naukowego podległego zespołu pracowników;

4)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników jednostki organizacyjnej;

5)     występowanie do właściwych organów uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących jednostki organizacyjnej;

6)     wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

 1. Kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Wydziału, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni
  w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 23

 1. Zakład jest jednostką organizacyjną Wydziału i Instytutu.
 2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w ramach bloku przedmiotów dydaktycznych o zbliżonym profilu.
 3. Warunkiem utworzenia i działania zakładu jest zatrudnienie w nim co najmniej trzech nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej dwóch nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora.
 4. Zakładem kieruje kierownik, którego powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii właściwej rady.
 5. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

§ 24

 1. Do zadań kierownika zakładu lub innej jednostki organizacyjnej Wydziału bądź Instytutu należy w szczególności:

1)     dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych;

2)     koordynowanie treści programowych w zakresie realizowanych przedmiotów dydaktycznych;

3)     dbanie o stały rozwój zawodowy i naukowy pracowników;

4)     dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów;

5)     podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni lub Dziekana Wydziału i dyrektora Instytutu.

 1. Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za pracę przed Dziekanem Wydziału bądź dyrektorem Instytutu.

§ 25

 1. W celu wykonywania zadań, o których mowa § 14 ust. 2, może być powołane Studium jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uczelni.
 2. Studium organizuje i prowadzi działalność o określonym profilu kształcenia w zakresie wyspecjalizowanych form dydaktycznych.
 3. Studium kieruje kierownik będący nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uczelni
  w pełnym wymiarze czasu pracy, do zadań którego należy w szczególności:

1)     ustalanie obsady zadań dydaktycznych;

2)     koordynowanie treści programowych w zakresie realizowanych przedmiotów dydaktycznych;

3)     dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów;

4)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników jednostki organizacyjnej;

5)     występowanie do właściwych organów uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących jednostki organizacyjnej;

6)     wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

 1. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Kierownik Studium jest odpowiedzialny za pracę Studium przed organami Uczelni.

§ 26

 1. Pracownia może być jednostką organizacyjną Wydziału bądź Instytutu tworzoną na potrzeby prowadzenia badań w zakresie dziedziny będącej przedmiotem naukowych zainteresowań zespołu tworzącego pracownię.
 2. Warunkiem utworzenia i działania pracowni jest zatrudnienie w niej co najmniej dwóch nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, z których jeden jest kierownikiem.
 3. Do zadań kierownika pracowni należy w szczególności:

1)     planowanie kierunków i zakresu badań naukowych;

2)     prowadzenie badań naukowych w zakresie przyjętej kierunkowo dziedziny;

3)     stymulowanie rozwoju naukowego podległego zespołu pracowników;

4)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników jednostki organizacyjnej;

5)     występowanie do właściwych organów uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących jednostki organizacyjnej;

6)     wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

 1. Kierownika pracowni powołuje i odwołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni po zasięgnięciu opinii właściwej rady, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających
  co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Kierownik pracowni jest odpowiedzialny za pracę przed kierownikiem jednostki organizacyjnej Uczelni w ramach której pracownia została utworzona.

§ 27

 1. Laboratorium może być jednostką organizacyjną Wydziału bądź Instytutu tworzoną na potrzeby jednego lub więcej kierunków studiów, gdy przedmiot wymaga w ramach jednego lub więcej kierunków studiów zinstrumentalizowania procesu dydaktycznego.
 2. Laboratorium realizuje swoje zadania w zakresie dydaktyki i współpracy z przemysłem.
 3. Warunkiem utworzenia i działania laboratorium jest zatrudnienie w nim co najmniej dwóch nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, z których jeden jest kierownikiem.
 4. Kierownika laboratorium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni po zasięgnięciu opinii właściwej rady.
 5. Kierownik laboratorium jest odpowiedzialny za pracę przed kierownikiem jednostki organizacyjnej Uczelni w ramach której laboratorium zostało utworzone.

§ 28

 1. Zespół badawczy lub dydaktyczny powoływany jest dla wykonania określonego zadania naukowego lub dydaktycznego.
 2. Zespoły badawcze lub dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, powołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni.
 3. Pracą zespołu badawczego lub dydaktycznego kieruje koordynator, którego powołuje
  i odwołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, po zasięgnięciu opinii właściwej rady.
 4. Koordynator zespołu naukowego lub dydaktycznego jest odpowiedzialny za pracę przed kierownikiem jednostki organizacyjnej Uczelni w ramach której zespół badawczy został utworzony.

§ 29

                W celu realizowania wyodrębnionych zadań Rektor może powołać pełnomocników, ustalając na piśmie zakres udzielonego pełnomocnictwa.

§ 30

 1. W Uczelni mogą być tworzone ogólnouczelniane jednostki organizacyjne prowadzące działalność zgodnie z kompetencjami określonymi w ich regulaminach.
 2. Ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 3. Dyrektorem ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Do zadań dyrektora ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej należy:

1)     dbanie o stały rozwój zawodowy i naukowy pracowników;

2)     dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów;

3)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników jednostki organizacyjnej;

4)     występowanie do właściwych organów uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących jednostki organizacyjnej;

5)     wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

 1. Dyrektor ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za pracę jednostki przed organami Uczelni.
 2. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne mogą być tworzone także na czas określony
  lub w celu realizacji określonego zadania.
 3. Uczelnia może tworzyć również, na zasadach określonych w ustawie, jednostki ogólnouczelniane i jednostki wspólne.

§ 31

 1. W Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka główna.
 2. W bibliotece głównej tworzone są działy, w tym czytelnie i wypożyczalnie.
 3. Biblioteka główna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, ustalonego przez Rektora na wniosek dyrektora biblioteki głównej, zaopiniowanego przez radę biblioteczną.
 4. Dyrektora biblioteki głównejzatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, określając zakres jego obowiązków.
 5. Ze zbiorów biblioteki głównej może korzystać każdy, kto wcześniej uzyska kartę biblioteczną – w tym osoby niebędące pracownikami i studentami Uczelni. Warunki uzyskania karty określa regulamin biblioteki głównej.
 6. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego może przetwarzać następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, data urodzenia, adres zameldowania i pobytu, seria i numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numer telefonu.

§ 32

 1. W Uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
 2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:

1)     wskazany  przez Rektora Prorektor – jako jej przewodniczący;

2)     dyrektor biblioteki głównej;

3)     przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę pracowników;

4)     po jednym przedstawicielu z każdej jednostki organizacyjnej wybranym przez właściwą radę;

5)     przedstawiciel samorządu studenckiego wybrany spośród studentów Uczelni, zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego.

 1. Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji
  i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności:

1)     określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych;

2)     wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki głównej;

3)     opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki głównej składanych Rektorowi;

4)     występowanie do Rektora z wnioskiem o odwołanie dyrektora biblioteki głównej;

5)     wyrażanie opinii w innych sprawach, określonych w Statucie.

§ 33

 1. Działalność wydawniczą prowadzi wydawnictwo naukowe.
 2. Rektor może powołać radę wydawniczą w celu koordynacji działalności wydawniczej Uczelni.

§ 34

 1. Uczelnia posiada archiwum, które stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej.
 2. Kierownika archiwum powołuje Rektor na wniosek kanclerza.

 

Rozdział III

 Organy Uczelni

§ 35

 1. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat, Konwent i Rada Wydziału.
 2. Organem jednoosobowym Uczelni jest Rektor i Dziekan.
 3. Organem wyborczym Uczelni jest Kolegium Elektorów.

 

§ 36

 1. Organy Uczelni są organami kadencyjnymi.
 2. Ta sama osoba nie może zajmować funkcji tego samego jednoosobowego organu Uczelni
  lub jego zastępcy dłużej niż dwie kolejne pełne kadencje.

§ 37

 1. Uchwały organów kolegialnych i organów wyborczych, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:

1)     w sprawach personalnych;

2)     na wniosek Rektora lub Dziekana;

3)     na wniosek członka organu kolegialnego lub organu wyborczego, poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/5 członków organu kolegialnego lub organu wyborczego obecnych na posiedzeniu.

 1. Uchwały organów kolegialnych i organów wyborczych zapadają zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy liczby członków organu kolegialnego lub organu wyborczego, chyba że ustawa lub szczegółowe przepisy statutu określają wyższe wymagania.

§ 38

 1. W skład Senatu wchodzą:

1)     Rektor – jako przewodniczący;

2)     prorektorzy;

3)     Dziekani Wydziałów i dyrektorzy Instytutów;

4)     kanclerz;

5)     przedstawiciel Uczelni wskazany przez Rektora Uczelni akademickiej, z którą Uczelnia współdziała na podstawie zawartej umowy;

6)     przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, po jednym z każdej jednostki organizacyjnej;

7)     trzej wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich z grona wszystkich zatrudnionych w Uczelni;

8)     dwaj wybrani przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi;

9)     po jednym wybranym przedstawicielu studentów z każdej jednostki organizacyjnej,
a w przypadku niespełnienia 20% minimalnego udziału przedstawicieli studentów, dodatkowe mandaty przydziela się kolejno jednostkom organizacyjnym z największą liczbą studentów, aż do spełnienia ustawowego minimum.

 1. Procentowy udział składu Senatu z wyboru stanowią:

1)     przedstawiciele nauczycieli akademickich – nie mniej niż 25%, a nie więcej niż 30 %;

2)     przedstawiciele studentów – nie mniej niż 20%, a nie więcej niż 25%;

3)     przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% składu osobowego.

 1. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora stanowią więcej niż połowę składu osobowego Senatu.
 2. W posiedzeniu Senatu z głosem doradczym mogą uczestniczyć: kwestor, dyrektor biblioteki głównej oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego
  w Uczelni, a także osoby zaproszone przez Rektora.

§ 39

Do kompetencji Senatu Uczelni należy w szczególności:

1)     uchwalanie Statutu i dokonywanie jego zmian;

2)     uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz warunków i trybu rekrutacji;

3)     ustalanie na wniosek Rektora głównych kierunków działalności Uczelni;

4)     ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie wykonywania ich podstawowych zadań;

5)     określanie opisu efektów kształcenia dla kierunku innego niż kierunki określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy;

6)     uchwalanie zasad prowadzenia studiów według indywidualnego planu i programu studiów;

7)     określanie liczby studentów studiów stacjonarnych Uczelni, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów;

8)     określanie zasad pobierania od studentów i słuchaczy opłat za studia i innych usług edukacyjnych oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat;

9)     ocena działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z jej działalności oraz ocena działalności Rektora;

10)tworzenie i likwidacja kierunku studiów;

11)ustalanie zasad wyboru specjalności i specjalizacji na kierunkach studiów prowadzonych w Wydziałach;

12)podejmowanie uchwał w sprawach powołania, likwidacji i przekształcenia statutowych jednostek organizacyjnych Uczelni, niezastrzeżonych dla innych organów Uczelni,
w tym także zmiana ich nazw;

13)ustalanie zasad prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej przez pracowników Uczelni;

14)uchwalenie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

15)wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi;

16)wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, centrum transferu technologii lub centrum naukowego w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;

17)wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, Dziekana lub Radę Wydziału albo minimum pięciu członków Senatu;

18)zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;

19)zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami
o rachunkowości;

20)ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;

21)tworzenie własnego funduszu stypendialnego;

22)wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uczelni o wartości przekraczającej 100.000,00 zł;

23)wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni, innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji;

24)wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej w rozumieniu ustawy;

25)określanie na wniosek Rektora celów, zadań, zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia;

26)uchwalanie strategii rozwoju opracowanej przez Rektora;

27)wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym Uczelni;

28)rozstrzyganie innych spraw niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie do kompetencji innych organów.

§ 40

                Senat i komisje Senatu mają prawo do uzyskiwania informacji od organów Uczelni, organów samorządu studentów oraz organizacji działających na terenie Uczelni, a także do zwracania się
o wyjaśnienia do wszystkich członków społeczności akademickiej.

§ 41

 1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor, co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem przerwy letniej.
 2. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy, na wniosek Kanclerza lub na wniosek przynajmniej 1/5 członków Senatu. Posiedzenie powinno być zwołane
  w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu wraz z uzasadnieniem powinien być złożony na piśmie do Rektora.
 3. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz projekcie porządku obrad wysyłane jest imiennie do wszystkich członków Senatu oraz osób uczestniczących w pracach Senatu z głosem doradczym i wywieszane jest na tablicy ogłoszeń nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może zwołać posiedzenie Senatu bez zachowania wymagań określonych w ust. 3.
 5. Projekt porządku obrad posiedzenia Senatu ustala Rektor.
 6. Rektor jest odpowiedzialny za wprowadzenie we właściwym czasie do projektu porządku obrad spraw, które powinny być rozpatrzone przez Senat.

§ 42

 1. Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W razie nieobecności Rektora na posiedzeniu Senatu, obradom przewodniczy wskazany przez Rektora prorektor. Tej części obrad, która dotyczy oceny pracy Rektora, przewodniczy wybrany członek Senatu.
 2. Senat w pierwszej kolejności zatwierdza porządek obrad. Zmiana w porządku obrad może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Senatu.
 3. Poszczególne sprawy są referowane przez tych członków Senatu, którzy wnosili o ich umieszczenie w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje Rektor lub osoba przez niego wskazana.
 4. Obrady Senatu są protokołowane.

§ 43

 1. W celu prawidłowej realizacji swoich statutowych zadań Senat powołuje komisje stałe
  i wyznacza im zakresy działania.
 2. Senat może powoływać komisje doraźne. Kadencja komisji doraźnych upływa
  po wykonaniu zadania, dla realizacji którego zostały powołane.
 3. Komisje są powoływane do wszechstronnego badania spraw będących przedmiotem ich działalności i przygotowania dla potrzeb Senatu materiałów i informacji przydatnych
  do podejmowania decyzji przez Senat.
 4. W skład komisji mogą wchodzić, poza członkami Senatu, także inne osoby zatrudnione
  w Uczelni, przy czym przewodniczącym komisji jest członek Senatu.

§ 44

 Uchwały i protokoły obrad Senatu są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej Uczelni, z wyjątkiem danych stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub inną prawem chronioną.

§ 45

 1. W skład Konwentu wchodzą:

1)     Rektor;

2)     prorektorzy;

3)     Dziekani Wydziałów i dyrektorzy Instytutów;

4)     dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych;

5)     kanclerz;

6)     przedstawiciel wojewody;

7)     przedstawiciel zarządu województwa;

8)     przedstawiciel prezydenta miasta;

9)     przedstawiciel starosty powiatu;

10)                        przedstawiciel Kuratorium Oświaty;

11)przedstawiciel diecezji zielonogórsko-gorzowskiej;

12)przedstawiciel Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej;

13)przedstawiciel Lubuskiego Klastra Metalowego;

14)przedstawiciel Holdingu-Zremb S.A. w Gorzowie Wielkopolskim.

 1. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie Konwentu także inne osoby, których obecność uzna za celowe ze względu na przedmiot obrad.
 2. Członków Konwentu powołuje Rektor na podstawie propozycji przesłanych przez instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład Konwentu.
 3. (skreślony).
 4. Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera Konwent na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Rektora, spośród członków Konwentu niezatrudnionych w Uczelni.
 5. Pracami konwentu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
 6. Kadencja konwentu trwa cztery lata i rozpoczyna się wraz z kadencją organów Uczelni.

§ 46

 1. Do kompetencji Konwentu należy w szczególności:

1)     rozpatrywanie wszystkich spraw wnoszonych przez przewodniczącego Konwentu
lub członków Konwentu,

2)     wyrażanie opinii o sprawozdaniach Rektora z działalności Uczelni,

3)     występowanie do Senatu z wnioskiem o podjęcie przez Uczelnię starań o utworzenie nowych kierunków studiów lub kierunków i specjalności zawodowych szczególnie potrzebnych gospodarce regionu,

4)     informowanie opinii publicznej w regionie o działaniach Uczelni.

 1. Posiedzenia zwyczajne Konwentu zwołuje przewodniczący, przynajmniej raz na sześć miesięcy. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje przewodniczący lub jego zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek Rektora lub co najmniej 1/5 członków Konwentu. Posiedzenie powinno być zwoływane w terminie trzech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Konwent odbywa posiedzenia i może przyjmować stanowiska lub podejmować decyzje
  w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 3. Rozstrzygnięcia Konwentu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego Konwent powołuje komisję skrutacyjną.
 5. W celu przygotowania materiałów na swoje posiedzenie, Konwent może powołać komisje stałe lub doraźne.
 6. Obrady Konwentu są protokołowane.

§ 47

 1. Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni.
 2. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uczelni.
 3. Zakres pozostałych kompetencji Rektora określa ustawa oraz inne postanowienia Statutu.

§ 48

 1. Rektor Uczelni może być powołany na stanowisko w drodze wyborów przez Kolegium Elektorów albo w drodze konkursu.
 2. Rektor Uczelni jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Jeżeli powołanie Rektora następuje w drodze konkursu, Rektor Uczelni może być wyłoniony
  spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.

§ 49

 1. Kompetencje Rektora określają przepisy ustawy oraz Statut Uczelni.
 2. W zakresie kierowania Uczelnią, Rektor w szczególności:

1)     ustala zakresy kompetencji prorektorów i kierowników jednostek organizacyjnych;

2)     ustala strukturę organizacyjną Uczelni;

3)     tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne Uczelni zastrzeżone do jego właściwości;

4)     powołuje i odwołuje dyrektorów i zastępców dyrektorów Instytutów oraz kierowników zakładów i innych jednostek organizacyjnych – po zasięgnięciu opinii Senatu i odpowiedniej rady Instytutu;

5)     powołuje i odwołuje kierowników jednostek administracyjnych;

6)     podejmuje decyzje w sprawie zatrudniania, awansowania lub rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)     przedkłada Senatowi do uchwalenia roczne plany działalności finansowej oraz składa sprawozdania z ich wykonania;

8)     składa Senatowi sprawozdania z działalności Uczelni;

9)     opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uczelni, uchwaloną przez Senat;

10)sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia;

11)podejmuje decyzje dotyczące realizacji umów i porozumień z innymi uczelniami
i przedsiębiorcami oraz ich związkami;

12)organizuje współpracę z władzami samorządowymi i innymi jednostkami współfinansującymi Uczelnię;

13)powołuje i odwołuje Dziekanów i prodziekanów. Powołuje i odwołuje kierowników katedr, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Wydziału na wniosek Dziekana,
po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

 1. Rektor może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowników Uczelni do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni.

§ 50

 1. Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy dwóch prorektorów, w tym jednego do spraw studenckich.
 2. Prorektorzy wybierani są przez Kolegium Elektorów spośród kandydatów przedstawionych przez Rektora bądź też powoływani są na funkcję w drodze konkursu.
 3. Kandydat na prorektora powoływany w drodze wyboru musi posiadać co najmniej tytuł naukowy doktora.
 4. Kandydatów na prorektorów powoływanych w drodze wyborów przedstawia Rektor spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Kandydat na prorektora pochodzący z konkursu musi posiadać stopień naukowy doktora oraz doświadczenie związane z zarządzaniem Uczelnią lub innymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi realizującymi zadania na podobnym poziomie kształcenia.

 

Rozdział IV

 Zasady i tryb przeprowadzania wyborów oraz konkursów
na kolegialne i jednoosobowe organy Uczelni

§ 51

 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w zakresie trybu wyborczego odpowiednio
  do wyborów:

1)     Rektora i prorektorów;

2)     członków Senatu;

3)     członków Kolegium Elektorów;

4)     członków Rad Wydziałów;

5)     członków rady bibliotecznej;

6)      członków Uczelnianej Komisji Wyborczej i innych Komisji Wyborczych.

 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w zakresie trybu konkursowego odpowiednio
  do powoływania na stanowisko Rektora i prorektorów oraz Dziekana i prodziekana.
 2. Zastosowanie trybu konkursowego powołania na funkcję Rektora i prorektorów dotyczy poszczególnych funkcji i wymaga odrębnej uchwały Senatu.
 3. Rozpisanie konkursu na funkcję Dziekana i prodziekana, wymaga odrębnego zarządzenia Rektora.
 4. Uchwała o wyborze konkursowego trybu powołania organów Uczelni lub ich zastępców dotyczy najbliższych kadencji tych organów.
 5. Brak uchwały o powołaniu na określoną funkcję w trybie konkursu oznacza, że powołanie następuje w trybie wyboru.
 6. Senat Uczelni może uchwalić w oparciu o niniejszy Statut szczegółowe regulacje dotyczące postępowania konkursowego na jednoosobowe organy i ich zastępców.

§ 52

 1. O wyborze konkursowego trybu powołania na funkcję Rektora lub prorektora decyduje Senat Uczelni większością 2/3 głosów statutowego składu Senatu z inicjatywy co najmniej 10 członków Senatu.
 2. Uchwała Senatu, o której mowa w ust.1 oraz zarządzenie Rektora, o którym mowa w § 51
  ust. 4,powinny być podjęte nie później niż pół roku przed końcem kadencji organów Uczelni poprzedzającej wybór w trybie konkursu.

§ 53

Wybory jednoosobowych organów Uczelni i przedstawicieli do organów kolegialnychodbywają się przy zachowaniu następujących zasad:

1)     wybory są ważne, jeżeli udział w nich wzięła więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania (quorum);

2)     czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom zatrudnionym w Uczelni oraz studentom;

3)     bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom;

4)     każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata na jedno miejsce we wszystkich wyborach;

5)     kandydat może zostać wpisany na listę wyborczą po wyrażeniu zgody na kandydowanie;

6)     listę wyborczą sporządza się w porządku alfabetycznym;

7)     wszystkie głosowania są tajne i odbywają się poprzez oddanie głosu do urny, przy czym karty do głosowania winny zawierać nazwiska wszystkich kandydatów
w porządku alfabetycznym, a wybór odbywa się przez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata, na którego oddawany jest głos;

8)     w przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na miejsce jednomandatowe, karty wyborcze powinny zawierać do wyboru opcje „TAK” i „NIE”;

9)     głos jest nieważny, jeśli:

a)      został oddany na karcie innej niż wydana przez komisję wyborczą;

b)     karta została przedarta;

c)      dopisano na karcie nazwiska nie figurujące na liście wyborczej;

d)     konieczne było skreślenie „TAK” lub „NIE”, a nie zostało dokonane;

e)      konieczne było postawienie znaku „X”, a nie zostało dokonane;

f)       dokonano skreślenia wszystkich nazwisk osób kandydujących;

10)głos wstrzymujący się w ocenie wyników głosowania nie liczy się (zalicza się tylko
do głosów ważnie oddanych);

11)wybór następuje, gdy kandydat otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,

12)wybór Rektora i prorektorów następuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Kolegium Elektorów;

13)w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów, stanowiącą o wyborze, przeprowadza się powtórne głosowanie na tych kandydatów przy zachowaniu powyższych zasad;

14)czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości  w takim terminie
i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach;

15)jeżeli w wyborach przedstawicieli do organów kolegialnych pierwsze zebranie wyborcze nie przyniesie rozstrzygnięcia lub nie odbędzie się z powodu braku quorum,
po upływie co najmniej piętnastu minut zwołuje się drugie zebranie, a w tym przypadku quorum nie jest wymagane. 

§ 54

Wybory w Uczelni, o których mowa w § 51 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.

§ 55

Kolegium Elektorów składa się z:

1)     po dwóch przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź zatrudnionych
na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, z każdego Wydziału
i Instytutu;

2)     po jednym przedstawicielu spośród pozostałych nauczycieli akademickich
niewymienionych w pkt 1, z każdegoWydziału iInstytutu;

3)     przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w ogólnouczelnianych
jednostkach organizacyjnych Uczelni w liczbie po jednym;

4)     przedstawicieli samorządu studentów, po jednym z każdego Wydziału i Instytutu, a w przypadku niespełnienia 20% minimalnego udziału studentów, dodatkowe mandaty przydziela się kolejno Wydziałom i instytutom z największą liczbą studentów, aż do spełnienia ustawowego minimum;

5)     dwóch przedstawicieli spośród grup społeczności akademickiej, o których mowa
w § 2 pkt. 2.

§ 56

 1. Wyboru elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wydziałach  i Instytutach dokonuje się na zebraniach wszystkich nauczycieli akademickich właściwego Wydziału i Instytutu, z uwzględnieniem podziału wynikającego z § 55 pkt 1 i 2.
 2. Wyboru elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych poza Wydziałami i Instytutami dokonuje się na zebraniu tych pracowników.
 3. Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studentów.
 4. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniu tych pracowników.

§ 57

 1. Kandydatów na funkcję Rektora zgłaszają na piśmie elektorzy do komisji wyborczej,
  nie później niż na siedem dni przed ustalonym terminem wyborów.
 2. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata do kandydowania na funkcję Rektora.
 3. Kandydaci na Rektora w kolejności alfabetycznej, przed właściwym głosowaniem, prezentują kolegium elektorów swój program działania.

§ 58

 1. Kandydatów na funkcje prorektorów Rektor-elekt zgłasza komisji wyborczej, nie później, niż na siedem dni przed ustalonym terminem wyborów.
 2. Osoba kandydująca na prorektora właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów w kolegium elektorów. Niezajęcie stanowiska przez przedstawicieli studentów w terminie 5 dni uważa się za wyrażenie zgody.

§ 59

Pozostałych kandydatów na inne stanowiska zgłasza się do komisji wyborczej nie później niż siedem dni przed ustalonym terminem wyborów.

§ 60

 1. Wybory Rektora i prorektorów odbywają się kolejno w odrębnych terminach ustalonych przez komisję wyborczą, jednak nie później niż do 31 maja w ostatnim roku upływającej kadencji.
 2. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie dokonanie wyboru Rektora, a następnie podaje tę informację do wiadomości publicznej i zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o wyborze Rektora.

§ 61

 1. Obradom Senatu w części dotyczącej wyboru trybu wyłonienia Rektora lub prorektorów,
  o której mowa w § 52 ust. 1 przewodniczy najstarszy wiekiem członek Senatu. Nie może nim być Rektor lub prorektor sprawujący swoją funkcję w czasie podejmowania uchwał.
 2. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Rektora lub prorektorów polega na podaniu informacji
  o konkursie do wiadomości publicznej przez wywieszenie komunikatu na uczelnianej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni.
 3. Dodatkowo informacje o konkursie ogłasza się na stronie internetowej urzędu obsługującego właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego oraz Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym dla publikacji ofert pracy naukowców.
 4. Komunikat o konkursie powinien określać w szczególności: stanowisko, na które ogłaszany jest konkurs, jednostkę organizacyjną ogłaszającą konkurs, wymagania stawiane kandydatom oraz sposób ich dokumentowania, a także nie krótszy niż 14-dniowy termin składania dokumentów oraz nie dłuższy niż dwumiesięczny termin rozstrzygnięcia konkursu
  i ogłoszenia jego wyników.
 5. Datą ogłoszenia konkursu jest data skutecznego upublicznienia wiadomości o konkursie we wszystkich formach, o których mowa w ust. 2 i 3.
 6. Postanowienia ust. 1 – 5 należy stosować odpowiednio do konkursów dotyczących wyboru prorektorów.

§ 62

 1. W skład komisji konkursowej dotyczącej wyłonienia kandydatów na stanowisko Rektora lub prorektora wchodzą co najmniej trzy osoby zatrudnione w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie osoby wskazane przez Konwent Uczelni niebędące pracownikami Uczelni.
 2. Członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyborów Rektora lub prorektora, zatrudnionych w Uczelni, w tym jej przewodniczącego, powołuje Senat. Wnioskodawcą nie może być członek Senatu pełniący w czasie składnia wniosku funkcję Rektora lub prorektora.
 3. W skład komisji konkursowej dotyczącej wyłonienia kandydatów na stanowisko Dziekana lub prodziekana wchodzą co najmniej trzy osoby zatrudnione w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie osoby wskazane przez Radę Wydziału. Członków komisji konkursowej, w tym jej przewodniczącego powołuje Rektor.

§ 63

 1. Komisja konkursowa, na podstawie przedstawionych dokumentów, stwierdza, czy kandydaci spełniają warunki określone w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu oraz przeprowadza czynności związane z oceną kwalifikacji poszczególnych kandydatów oraz proponowanymi przez nich programami działania.
 2. Komisja może zwrócić się do kandydatów o przedłożenie dodatkowych dokumentów
  oraz o udzielnie szczegółowych wyjaśnień.
 3. W przypadku wątpliwości w ocenie kwalifikacji kandydatów oraz proponowanych przez nich programów, komisja może zarządzić przesłuchanie wszystkich kandydatów.
 4. Uchwały komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 5. Z czynności komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków komisji.
 6. Komisja konkursowa przygotowuje wniosek rekomendujący określonego kandydata
  na stanowisko, na które rozpisano konkurs. Wniosek podpisują wszyscy członkowie komisji.
 7. Konkurs rozstrzygany jest nie wcześniej niż po upływie trzydziestu dni od jego ogłoszenia.
 8. Przewodniczący komisji konkursowej powiadamia kandydatów o wynikach konkursu. Wyniki konkursu ogłaszane są również na uczelnianej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni. W konkursie przeprowadzonym na stanowisko Rektora § 60 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 64

 1. Każdy z kandydatów ma prawo zapoznania się z treścią protokołu komisji konkursowej.
 2. Od rozstrzygnięcia komisji konkursowej nie ma odwołania.
 3. Kandydat na Rektora lub prorektora odrzucony w postępowaniu konkursowym może skierować do Senatu, a w przypadku kandydata na Dziekana lub prodziekana może skierować do Rektora, pisemne zastrzeżenia dotyczące wyników konkursu, które dotyczyć mogą wyłącznie:

1)     naruszenia przez komisję konkursową, niniejszego Statutu oraz regulaminu postępowania konkursowego,

2)     prawdziwości faktów, które komisja konkursowa przyjęła za podstawę swojego rozstrzygnięcia.

 1. Zastrzeżenia nie mogą być zgłaszane po przyjęciu przez Senat uchwały, o której mowa
  w § 65 ust. 1 lub po wejściu w życie zarządzenia Rektora, o którym mowa w § 65 ust. 2.

§ 65

 1. Wyniki rozstrzygnięcia komisji w konkursie na stanowisko Rektora lub prorektorów przyjmuje w drodze uchwały Senat.
 2. Decyzję o powołaniu lub odstąpieniu od powołania rekomendowanego przez komisję konkursową kandydata na funkcję Dziekana lub prodziekana podejmuje Rektor w drodze zarządzenia.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu, o którym mowa w ust. 1, w sprawie przyjęcia wyników konkursu, zwołuje przewodniczący Senatu na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozstrzygnięcia. Wymogi określone
  w § 61 ust. 1 Statutu mają tu zastosowanie odpowiednie.
 4. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia na posiedzeniu Senatu (w przypadku Rektora i prorektorów) lub Rektorowi (w przypadku Dziekana lub prodziekana) wyniki postępowania konkursowego oraz rekomendacje powołania na stanowisko osobę, która wygrała konkurs.
 5. W przypadku braku kandydatów lub gdy żaden ze zgłoszonych kandydatów nie został zakwalifikowany przez komisję, jej przewodniczący informuje o braku rozstrzygnięcia konkursu.
 6. W przypadku braku rozstrzygnięcia przez komisję konkursową lub nieprzyjęcia wyników postępowania konkursowego przez Senat lub Rektora, organy te mogą odpowiednio podjąć uchwałę lub wydać zarządzenie o przeprowadzeniu nowego konkursu. W przypadku nieprzyjęcia przez Senat wyników postępowania konkursowego na funkcję Rektora, Senat może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów na funkcję Rektora i odstąpić
  od trybu konkursowego.
 7. W nowym konkursie lub w wyborach przeprowadzonych w następstwie nierozstrzygnięcia konkursu mogą uczestniczyć kandydaci odrzuceni we wcześniejszym postępowaniu konkursowym.
 8. W zakresie nieuregulowanym, przy wyłonieniu na funkcję Dziekana lub prodziekana w trybie konkursu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyłonienia na funkcję Rektora w trybie konkursu.

§ 66

 1. Wyboru członków Senatu dokonuje się na:

1)     wydziałowych bądź instytutowych zebraniach wyborczych w celu dokonania wyboru przedstawicieli spośród zatrudnionych w Wydziałach bądź Instytutach nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego;

2)     ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym w celu dokonania wyboru przedstawicieli spośród pozostałych nauczycieli akademickich.

 1. Wyboru członków Senatu spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego.
 2. Wyboru członków Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniu tych pracowników.

§ 67

1.       W celu przeprowadzenia wyborów Senatpowołuje nie później niż w lutym ostatniego roku swej kadencji Uczelnianą Komisję Wyborczą, zwaną dalej „komisją wyborczą”.

2.       W skład komisji wyborczej wchodzą następujący przedstawiciele społeczności Uczelni:

1)     ośmiu przedstawicieli spośród grupy społeczności akademickiej, o której mowa
w § 2 pkt. 1, z zachowaniem zasady proporcjonalności i równego podziału na Wydziały i Instytuty;

2)     jeden przedstawiciel studentów, którego tryb wyboru określa regulamin samorządu studentów,

3)     jeden przedstawiciel spośród grupy społeczności akademickiej, o której mowa
w § 2 pkt. 2.

3.       Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora komisja wyborcza wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący komisji wyborczej przewodniczy zebraniom wyborczym Kolegium Elektorów oraz otwartym zebraniom prezentującym kandydatów na Rektora i prorektorów.

4.       Kadencja komisji wyborczej trwa do chwili powołania nowej komisji wyborczej w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2.

5.       Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uczelni stanowiska z wyboru lub konkursu. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru lub konkursu jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji wyborczej, a na jej miejsce Senat wybiera inną osobę.

§ 68

 1. Członków komisji wyborczej, o których mowa w § 67 ust. 2 pkt. 1 i 3, wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora, członków Senatu, Rad Wydziałów i rad Instytutów.
 2. Członków komisji wyborczej z grupy studentów, o której mowa § 67 ust. 2 pkt. 2, wybiera Senat spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd studentów.
 3. Kandydatów na członków komisji wyborczej zgłasza się nie później niż do dnia 15 stycznia ostatniego roku swej kadencji.

§ 69

 1. Do zadań komisji wyborczej należy organizowanie wyborów, a w szczególności:

1)     opracowanie i uchwalanie regulaminu wyborczego ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów w Uczelni;

2)     ustalanie i ogłoszenie terminarza czynności wyborczych;

3)     nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów oraz zabezpieczenie dokumentacji wyborczej;

4)     przeprowadzanie wyborów;

5)     ustalanie i ogłaszanie list kandydatów;

6)     rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami i interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie ordynacji wyborczej;

7)     stwierdzenie ważności wyboru;

8)     stwierdzenie dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów, członków Senatu i Rad Wydziałów, wyboru Rektora i prorektorów;

9)     stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,

10)zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji wyborów.

2. Kalendarz wyborczy musi zawierać następujące informacje:

1)     termin wyborów;

2)     miejsce i termin zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów;

3)     miejsce i termin zgłaszania kandydatów do Senatu i Rad Wydziałów;

4)     miejsce i termin zgłaszania kandydatów na Rektora.

§ 70

 1. Komisja wyborcza realizuje swoje uprawnienia w formie uchwał podejmowanych
  na posiedzeniach.
 2. Komisja wyborcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu komisji wyborczej.
 3. Komisja wyborcza może na wniosek przewodniczącego komisji wyborczej podjąć uchwałę
  w sprawach mniejszej wagi w trybie innym niż określony w ust. 1.

§ 71

 1. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów w całości lub części winien zostać złożony
  do komisji wyborczej w terminie dwóch dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
 2. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem może złożyć:

1)     Rektor;

2)     10% wyborców uprawnionych do głosowania, którego wynik jest kwestionowany;

3)     10% senatorów. 

§ 72

 1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się
  1 września w roku wyborów, a kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 2. Kadencja Kolegium Elektorów upływa z chwilą wyboru Kolegium Elektorów na nową kadencję.
 3. Jeżeli mandat wygasa podczas trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 4. Wyboru w trybie, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na okres do końca kadencji organu.
 5. Mandat studentów w organach kolegialnych trwa trzy lata, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia studiów.

§ 73

 1. W razie odwołania lub wygaśnięcia mandatu osoby piastującej funkcję jednoosobowego organu Uczelni lub jego zastępcy w czasie trwania kadencji Kolegium Elektorów
  w terminie nie dłuższym niż 30 dni dokonuje nowego wyboru na odpowiednie stanowisko
  na okres do końca kadencji.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby piastującej funkcję jednoosobowego organu Uczelni wygasają również mandaty jej zastępców, z zastrzeżeniem, że pełnią oni swoje funkcje
  do dnia wyboru nowego jednoosobowego organu Uczelni, a czynności leżące w kompetencjach wygaszanego mandatu osoby piastującej funkcję jednoosobowego organu wykonuje najstarszy wiekiem zastępca.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Senat może również podjąć uchwałę o skorzystaniu
  z trybu konkursowego.
 4. Mandat organu jednoosobowego oraz mandat w organie kolegialnym lub wyborczym wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1)     śmierci;

2)     utraty biernego prawa wyborczego;

3)     odwołania lub pozbawienia mandatu;

4)     ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów;

5)     pisemnego zrzeczenia się mandatu lub rezygnacji z zajmowanego stanowiska;

6)     ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
lub art. 212 pkt. 4 w związku z art. 226 ust. 1 ustawy;

7)     ustania przynależności do danej grupy akademickiej, jeżeli członek organu uzyskał mandat jako przedstawiciel tej grupy akademickiej;

8)     objęcia funkcji, której łączenia z pełnioną w Uczelni funkcją lub mandatem zakazuje Statut;

9)     uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych, praw wyborczych lub bezwzględnego pozbawienia wolności.

 1. Jeżeli objęcie stanowiska jednoosobowego organu Uczelni miało miejsce w trybie konkursu, przesłanki określone w ust. 4 pkt 1, 5 i 6 będą miały odpowiednie zastosowanie.

§ 74

Wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego oraz mandatu w organie kolegialnym lub wyborczym stwierdza:

1)     komisja wyborcza w przypadkach, o których mowa w § 51 ust. 1 pkt. 1-4, w przypadku mandatu członka komisji wyborczej oraz w przypadku gdy na podstawie przepisów nie można ustalić organu właściwego;

2)     Senat w przypadku wygaśnięcia uprawnienia do pełnienia funkcji jednoosobowego organu Uczelni w trybie konkursu oraz w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem pkt 1;

3)     Rektor w przypadku wygaśnięcia uprawnienia do pełnienia funkcji Dziekana
i prodziekana.

§ 75

 1. Osobę piastującą funkcję jednoosobowego organu Uczelni oraz jej zastępców może odwołać Kolegium Elektorów w przypadku Rektora i prorektorów, oraz Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Wydziału w przypadku Dziekana i prodziekana.
 2. Uchwała o odwołaniu Rektora jest podejmowana większością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu kolegium elektorów.
 3. Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów
  w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu Kolegium Elektorów.

§ 76

 1. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego lub mandatu
  w organie kolegialnym lub wyborczym, komisja wyborcza niezwłocznie zarządza
  i przeprowadza wybory uzupełniające. Wybory te przeprowadza się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem § 48 ust. 1 w związku
  z § 52 ust. 1 w przypadku Rektora.
 2. Wyborów uzupełniających do organu kolegialnego lub wyborczego nie zarządza się, jeżeli do końca kadencji tego organu kolegialnego pozostało mniej niż sześć miesięcy, chyba że w wyniku wygaśnięcia mandatu w danym organie kolegialnym lub wyborczym pozostałoby mniej niż połowa określonej w przepisach ogólnej liczby jego członków.
 3. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów. Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji osób, których mandat wygasł.

 

Rozdział V

 Pracownicy Uczelni    

§ 77

                Na Uczelni zatrudnieni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

§ 78

Nauczycielami akademickimi Uczelni są:

1)     pracownicy naukowo-dydaktyczni;

2)     pracownicy dydaktyczni.

§ 79

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1)     profesora zwyczajnego;

2)     profesora nadzwyczajnego;

3)     profesora wizytującego;

4)     adiunkta;

5)     asystenta.

 1. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1)     docenta;

2)     starszego wykładowcy;

3)     wykładowcy;

4)     lektora lub instruktora.

 1. Nauczyciel akademicki jest zatrudniony na podstawie mianowania na czas określony lub nieokreślony albo na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

§ 80

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:

1)     kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywane przez studentów prace zaliczeniowe, semestralne, dyplomowe, pod względem merytorycznym i metodycznym;

2)     prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową;

3)     uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni.

 1. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:

1)     kształcić i wychowywać studentów,w tym nadzorować opracowywane przez studentów prace zaliczeniowe, semestralne, dyplomowe, pod względem merytorycznym i metodycznym;

2)     podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;

3)     uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni.

 1. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.
 2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni mogą uczestniczyć w pracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac określa Senat.

§ 81

 1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w Ustawie, a ponadto spełniające dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe określone w Statucie.
 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca udokumentowany, znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny uznany przez Senat Uczelni za wystarczający.
 3. Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł zawodowy i doświadczenie zawodowe związane z reprezentowaną przez siebie specjalnością, zdobyte poza szkolnictwem wyższym w okresie co najmniej 12 lat lub osoba posiadająca stopień naukowy doktora.
 4. Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny tytuł zawodowy oraz 8-letni staż pracy zawodowej lub dydaktycznej w zakresie specjalności związanej z przedmiotem powierzanych zajęć dydaktycznych.
 5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie specjalności związanej z przedmiotem powierzanych zajęć dydaktycznych.
 6. Na stanowisku lektora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra filologii, w zakresie której ma prowadzić zajęcia dydaktyczne. Uczelnia może również na stanowisku lektora zatrudnić obcokrajowca posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych.
 7. Na stanowisku instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra.
 8. Postępowanie awansowe potwierdzające spełnienie warunków określonych w Statucie przeprowadza komisja powołana przez Senat.

§ 82

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na czas określony lub nieokreślony na podstawie umowy o pracę albo mianowania.
 2. Na podstawie mianowania zatrudnić można wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora.
 3. Kryteriami kwalifikacyjnymi branymi pod uwagę przy nawiązywaniu stosunku pracy
  z nauczycielami akademickimi są osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne kandydata oraz osiągnięcia zawodowe zdobyte w pracy poza szkolnictwem wyższym.
 4. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu, kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez właściwą Radę Wydziału, bądź radę Instytutu albo odpowiednią radę ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu, bądź kierownika odpowiedniej ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.

§ 83

 1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickim następuje na podstawie umowy o pracę.
 2. Stosunek pracy z pracownikami Uczelni wymienionymi w ust. 1 nawiązuje i rozwiązuje Rektor lub z jego upoważnienia kanclerz lub z-ca kanclerza. Upoważnienie kanclerza lub z-cy kanclerza powinno mieć formę pisemną.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, określa zakres obowiązków poszczególnych pracowników oraz ich podległość służbową.

§ 84

 1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta, osoby bez stopnia doktora może trwać
  5 lat z możliwością przedłużenia do 8 lat, jeśli zainteresowany wykaże zaawansowany stopień przygotowywanej rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną oceną promotora.
 2. W przypadku niespełnienia przez osobę zatrudnioną na stanowisku asystenta warunków określonych w ust. 1, Rektor może rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem lub zmienić pracownikowi stanowisko wypowiedzeniem zmieniającym warunki płacy i pracy
  lub za porozumieniem stron.
 3. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta, osoby bez stopnia doktora habilitowanego może trwać 8 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat, jeśli zainteresowany wykaże zaawansowany stopień przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej.
 4. W przypadku niespełnienia przez osobę zatrudnioną na stanowisku adiunkta warunków określonych w ust. 3 Rektor może rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem lub zmienić pracownikowi stanowisko wypowiedzeniem zmieniającym warunki płacy i pracy
  lub za porozumieniem stron.
 5. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas trwania służby wojskowej.

§ 85

 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
 2. Komisję konkursową do zatrudnienia nauczyciela akademickiego powołuje Rektor.
 3. Konkurs ogłasza Rektor przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości.
 4. Sposób upublicznienia informacji o konkursie oraz informacje zawarte w ogłoszeniu
  o konkursie powinny spełniać warunki określone w § 61 ust. 2 – 4.
 5. W skład komisji konkursowej wchodzą: Rektor lub jego przedstawiciel, kierownik działu właściwego do spraw osobowych, osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika oraz co najmniej dwie osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.  
 6. Jeżeli konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku profesora, to dwie osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę naukową, o których mowa w ust. 5, winny posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 7. Kryteriami kwalifikacyjnymi branymi pod uwagę przy mianowaniu nauczyciela akademickiego w Uczelni są:

1)     czy zatrudnienie w Uczelni jest podstawowym miejscem pracy;

2)     czy zatrudniona osoba może być wliczona do minimum kadrowego danego kierunku studiów;

3)     osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne kandydata oraz osiągnięcia zawodowe zdobyte w pracy poza szkolnictwem wyższym.

 1. W razie wątpliwości, komisja konkursowa może zwrócić się o wyrażenie opinii o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata do zewnętrznego specjalisty z zakresu danej dyscypliny naukowej.
 2. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Rektorowi informacje o przebiegu konkursu oraz o rozstrzygnięciu proponowanym przez komisję.  
 3. W przypadku braku kandydatów lub braku rozstrzygnięcia konkurs zamyka Rektor.

§ 86

                Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany w trybie
art. 125 ustawy, na wniosek Rektora po uzyskaniu opinii Senatu.

§ 87

 1. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych, a także zasady i tryb powierzania zajęć prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych określa Senat.
 2. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań związanych z pełnieniem funkcji administracyjnych, organizacyjnych lub dydaktycznych lub innych zadań przewidzianych w Statucie, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy wymiaru, ustalonej zgodnie
  z art. 130 ust. 3 ustawy oraz uchwałą Senatu, o której mowa wyżej.
 3. Do ważnych zadań pozwalających obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych należą
  w szczególności:

1)     opieka nad doktorantem lub habilitantem;

2)     kierowanie zespołem badawczym prowadzącym prace naukowo-badawcze;

3)     kierowanie zespołem opracowującym projekt znaczących zmian organizacyjnych lub zmian w zakresie innowacji i eksperymentów dydaktycznych;

4)     pełnienie funkcji kierowniczych w Uczelni;

5)     inne funkcje organizacyjne powierzone przez Rektora.

 1. Senat może obniżyć Rektorowi na jego wniosek wymiar zajęć dydaktycznych.

§ 88

 1. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego
  w jednostce organizacyjnej Uczelni określa jej kierownik.
 2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego
  w międzyinstytutowej lub ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej określa jej kierownik lub dyrektor.

§ 89

 1. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną
  w art. 131 ust 1 ustawy.

2.       Powierzenie dodatkowych zajęć, o których mowa w ust. 1, może wynikać w szczególności z:

1)     konieczności prowadzenia zajęć w związku z dłuższą nieobecnością innego nauczyciela akademickiego;

2)     konieczności przeprowadzenia zajęć z tego samego przedmiotu zblokowanych wyjątkowo w danym roku akademickim w związku ze zmianą programów kształcenia.

 1. Dziekan Wydziału bądź dyrektor Instytutu lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki, powierza wykonanie dodatkowych zajęć, o których mowa w ust. 2. Powierzenie dodatkowych zajęć wymaga pisemnej zgody nauczyciela akademickiego.

§ 90

1.       Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich przełożonych.

2.       Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o którym mowa w art. 111 ustawy, oraz przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

3.       Ocena okresowa dokonywana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu lub kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.

4.       Ocenę, o której mowa w ust. 3, dokonuje:

1)     uczelniana komisja oceniająca;

2)     odwoławcza komisja oceniająca.

5.       Komisja może zasięgnąć opinii ekspertów spoza Uczelni.

6.       Komisje oceniające oraz ich przewodniczących, o których mowa w ust. 4, wybiera Senat
na okres kadencji organów Uczelni w liczbie:

1)     pięciu członków uczelnianej komisji oceniającej;

2)     pięciu członków odwoławczej komisji oceniającej.

7.       Kandydatów do komisji oceniających zgłaszają członkowie Senatu.

8.       Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.

§ 91

1.       Uczelniana komisja oceniająca dokonuje oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

2.       Odwoławcza komisja oceniająca rozpatruje odwołania od ocen dokonywanych przez uczelnianą komisję oceniającą.

§ 92

1.       Podstawą oceny nauczyciela akademickiego, są jego osiągnięcia w zakresie kształcenia
i wychowania studentów, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz udział w pracach organizacyjnych Uczelni.

2.       Przy ocenie osiągnięć w zakresie kształcenia uwzględnia się:

1)     wyniki hospitacji;

2)     publikacje dydaktyczne, w tym opracowane podręczniki, skrypty i materiały pomocnicze do zajęć;

3)     opinię studentów ustaloną na podstawie ankiety, dotyczącą wykonywania obowiązków dydaktycznych, przeprowadzaną po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych.

3.       Przy ocenie osiągnięć w zakresie wychowania studentów uwzględnia się:

1)     prowadzenie studenckich kół naukowych i grup zainteresowań dla studentów;

2)     współudział w organizowaniu imprez i spotkań aktywizujących środowisko studenckie;

3)     współpracę z organami samorządu studenckiego.

4.       Przy ocenie aktywności nauczycieli akademickich w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uwzględnia się:

1)     awanse naukowe;

2)     uczestnictwo w pracach badawczych;

3)     publikacje naukowe, z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały;

4)     wdrożenia, projekty i ekspertyzy;

5)     udział w konferencjach naukowych z uwzględnieniem rangi konferencji i charakteru uczestnictwa;

6)     udział w studiach podyplomowych i szkoleniach;

7)     udział w postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych;

8)     recenzowanie prac naukowych oraz udział w kolegiach redakcyjnych (lub radach programowych) czasopism naukowych;

9)     nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych;

10)aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

5.       Przy ocenie aktywności w pracach organizacyjnych Uczelni uwzględnia się:

1)     udział w komisjach i zespołach problemowych;

2)     udział w organizowaniu konferencji;

3)     pracę w organach Uczelni;

4)     działalność społeczna na rzecz środowiska akademickiego.

§ 93

 1. Ocenę okresową uczelniana komisja oceniająca sporządza na arkuszu oceny przyjętym przez Senat Uczelni.
 2. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych, uwzględnia się opinię studentów. Opinię studentów uzyskuje się na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów w formie ewaluacji.
 3. Ankiety w sprawie wyrażania opinii studentów przeprowadzane są anonimowo.
 4. Wyrażona przez studentów ocena w formie anonimowej dotyczy zajęć dydaktycznych prowadzonych przez ocenianego nauczyciela akademickiego.
 5. Ocena wyrażana przez studentów jest uwzględniana w ogólnej ocenie pracy nauczyciela.
 6. Zasady i tryb przeprowadzania ankiety, o której mowa w ust. 2, określa Rektor, mając
  na względzie zapewnienie obiektywizmu i reprezentatywności wyników ankiety.
 7. W przypadku negatywnej opinii dokonanej przez studentów ocena wystawiona przez Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu nie może być wyższa niż ta, o której mowa w § 94 ust. 9
  pkt 2.

§ 94

1.       Do dnia 15 listopada Dziekani Wydziałów bądź dyrektorzy Instytutów lub kierownicy  ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych przekazują Rektorowi wykaz nauczycieli akademickich, którzy podlegają ocenie w danym roku akademickim.

2.       Do dnia 30 listopada oceniani nauczyciele akademiccy otrzymują po jednym egzemplarzu arkusza oceny, który wypełniają w części dotyczącej samooceny, uwzględniając wszystkie kryteria wymienione w § 92, a następnie do końca grudnia przekazują Dziekanowi właściwego Wydziału bądź dyrektorowi właściwego Instytutu lub kierownikowi właściwej ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uczelni.

3.       Do końca lutego Dziekan Wydziału bądź dyrektor Instytutu lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uczelni dokonuje oceny nauczyciela, po czym przekazuje arkusz oceny przewodniczącemu komisji oceniającej.

4.       Komisja oceniająca dokonuje oceny na podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym dokumentów przedstawionych przez zainteresowanego oraz pisemnej opinii jego bezpośredniego przełożonego w rozumieniu regulaminu jednostki organizacyjnej Uczelni. Komisja może także zapoznać się z ustnymi wyjaśnieniami zainteresowanego, z których sporządza się protokół.

 1. Do dnia 15 kwietnia komisja oceniająca ustala ostateczną ocenę oraz sporządza jej pisemne uzasadnienie, po czym przewodniczący wspólnie z Dziekanem Wydziału, dyrektorem Instytutu lub kierownikiem ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uczelni przedstawiają ją indywidualnie każdemu ocenianemu nauczycielowi akademickiemu.
 2. Oceniony nauczyciel akademicki potwierdza własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się
  z oceną. W przypadku zaakceptowania oceny przez nauczyciela, przewodniczący komisji przekazuje arkusz oceny Rektorowi.
 3. Do dnia 30 czerwca Rektor dokonuje ostatecznej akceptacji oceny, podpisując każdy arkusz oceny.
 4. Rektor, w wypadku oceny prorektora oraz Dziekan Wydziału bądź dyrektor Instytutu
  w wypadku oceny kierowników wydziałowych bądź instytutowych jednostek organizacyjnych Uczelni, ocenia nauczyciela z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)     potwierdzenie faktów zawartych w samoocenie, z uwzględnieniem wyników hospitacji oraz ewaluacji (jeśli miały miejsce);

2)     dyscyplina pracy;

3)     kultura pracy, umiejętność pracy zespołowej;

4)     inne uwagi.

9.       Ustala się następujące oceny dla nauczycieli akademickich:

1)     ocena pozytywna;

2)     ocena warunkowo pozytywna;

3)     ocena negatywna.

§ 95

1.       Nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie od dokonanych ocen do odwoławczej komisji oceniającej.

2.       Odwołanie wnosi się do odwoławczej komisji oceniającej w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny. O możliwości i terminie wniesienia odwołania należy poinformować osobę ocenianą.

3.       Odwoławcza komisja oceniająca powinna rozpoznać odwołanie w terminie trzydziestu dni
od daty otrzymania odwołania wraz z aktami sprawy.

4.       Odwoławcza komisja oceniająca utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia
ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego.

5.       Decyzja odwoławczej komisji oceniającej jest ostateczna.

6.       Ostateczną ocenę nauczyciela akademickiego po jej zaakceptowaniu przez Rektora włącza się do akt osobowych i odpis doręcza się nauczycielowi, który potwierdza to własnoręcznym podpisem.

§ 96

Wyniki przeprowadzonej oceny nauczyciela akademickiego oraz wnioski wynikające
z takiej oceny mają wpływ na:

1)     przydział określonych zajęć w następnych semestrach oraz na wielkość obciążeń obowiązkami dydaktycznymi;

2)     powierzenia stanowisk kierowniczych;

3)     powierzenia obowiązków organizacyjnych;

4)     wyróżnienia przyznawane nauczycielowi akademickiemu;

5)     możliwość rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, w tym także z mianowanym nauczycielem akademickim.

§ 97

 1. Tryb udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu określa Rektor na podstawie planu urlopowego przedstawionego przez Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu bądź kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.
 2. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, udziela Rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu bądź kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia pracownika.
 3. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 2 i 3 ustawy (habilitacyjnego lub doktorskiego), udziela Rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu bądź kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia pracownika, a w przypadku rozprawy doktorskiej – także przez promotora.
 4. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 4 ustawy (bezpłatny naukowy), udziela Rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu bądź kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia pracownika.
 5. Rozpatrując wniosek o udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, Rektor uwzględnia przede wszystkim to, czy tematyka prowadzonych prac naukowych, w związku z którymi udzielany jest urlop, jest zgodna z profilem działalności Uczelni.
 6. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 5 ustawy (dla poratowania zdrowia), udziela Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego. Do wniosku dołącza się orzeczenie właściwego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczyciela akademickiego.

§ 98

 1. Zasady i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich z funduszu, o którym mowa w art. 155 ust. 4 ustawy, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, określa regulamin uchwalony przez Senat.
 2. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni może przewidzieć tworzenie corocznie, ze środków wskazanych w art. 104 ustawy, funduszu stypendialnego na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Stypendia te mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1 ustawy.
 3. Zasady przyznania stypendiów, o których mowa w ust. 2, oraz tryb postępowania w tym zakresie określa Rektor.

§ 99

 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać nagrody Rektora
  za osiągnięcia w pracy zawodowej.
 2. Wnioski z uzasadnieniem o przyznanie nagród indywidualnych przedstawiają Rektorowi:

1)     prorektorzy;

2)     Dziekani Wydziałów, dyrektorzy Instytutów bądź kierownicy ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych;

3)     kanclerz;

4)     dyrektor biblioteki głównej.

 1. Rektor może przyznać nagrody także z własnej inicjatywy.
 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są za:

1)     szczególne osiągnięcia w wykonywaniu konkretnych zadań służbowych;

2)     wyróżniające się wykonywanie całości obowiązków służbowych w okresie objętym nagrodą.

 1. Środki przeznaczone na nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są wstępnie dzielone na wszystkie jednostki organizacyjne, proporcjonalnie do liczby osób
  w nich zatrudnionych.

§ 100

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
 2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się uczelnianą komisję dyscyplinarną ds. nauczycieli akademickich.
 3. Członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich wybiera Senat.
 4. W skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich Senat wybiera:

1)     po jednym z każdego Wydziału bądź Instytutu nauczycielu akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego;

2)     po jednym z każdego Wydziału bądź Instytutu nauczycielu akademickim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich;

3)     po jednym przedstawicielu studentów z każdego Wydziału bądź Instytutu, wskazanych przez organ samorządu studentów.

 1. Senat wybiera spośród członków komisji przewodniczącego i zastępcę uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich. Przewodniczącym i zastępcą może być tylko osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego.
 2. Członkami uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich nie mogą być osoby pełniące funkcje: Rektora, prorektorów, Dziekanów, prodziekanów i dyrektorów Instytutów.
 3. Kadencja komisji, o której mowa w ust. 2, trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uczelni.
 4. Uczelniana komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich wyznacza spośród członków komisji skład orzekający i jego przewodniczącego.
 5. Do wyborów uzupełniających skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 3-6.
 6. Rektor powołuje na okres kadencji organów Uczelni rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy.

Rozdział VI

 Studia i studenci

§ 101

 1. Uczelnia prowadzi studia wyższe zawodowe pierwszego stopnia i drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami.
 2. Na podstawie zawartej umowy Uczelnia może prowadzić studia o profilu praktycznym
  z udziałem podmiotów gospodarczych.
 3. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.
 4. Studia w Uczelni prowadzone są według planów studiów i programów kształcenia,
  z uwzględnieniem efektów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
 5. Organizację i tok studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń określają odpowiednie regulaminy.

§ 102

 1. Wykłady w Uczelni Są otwarte.
 2. Uczelnia może prowadzić wykłady i inne formy kształcenia typu otwartego dla słuchaczy niebędących studentami.

§ 103

 1. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone studia lub usługi edukacyjne związane z:

1)     kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, a student nie spełnia warunków zwolnienia od opłat, określonych w art. 170a ust. 3 i 4 w związku
z art. 181 ust. 1 i art. 174 ust. 4 ustawy;

2)     kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza limitami ECTS, ustalonymi na podstawie art. 164a i 170a ust. 2 ustawy;

3)     powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
z powodu niezadawalających wyników w nauce;

4)     prowadzeniem studiów w języku obcym;

5)     prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;

6)     prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń.

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, oraz zasady pobierania opłat i warunki zwalniania
  z opłat określa się zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 104

(skreślony).

§ 105

Prowadzenie kierunku studiów przez jednostkę organizacyjną lub grupę jednostek organizacyjnych oznacza:

1)     zapewnienie i utrzymanie minimum kadrowego, o którym mowa we właściwych przepisach wydanych na podstawie Ustawy;

2)     przygotowanie programów kształcenia, a także przeprowadzanie zajęć dydaktycznych zapewniających osiągnięcie efektów kształcenia oraz doskonalenia programów kształcenia zgodnie z rozwojem wiedzy w danej dyscyplinie i potrzebami rynku pracy;

3)     posiadanie i stosowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

4)     wykonywanie czynności wynikających z regulaminu studiów.

§ 106

 1. Przyjęcia na studia wyższe prowadzone są zgodnie z art. 169 ustawy oraz uchwałami Senatu,
  o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy.
 2. Uchwały Senatu, o których mowa w ust. 1, podawane są do publicznej wiadomości
  w informatorach dla kandydatów na studia wyższe, na stronach internetowych Uczelni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. Rekrutacje na studia wyższe prowadzą instytutowe komisje rekrutacyjne oraz uczelniana komisja rekrutacyjna.
 4. Wydziałowe bądź instytutowe komisje rekrutacyjne powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu, a uczelnianą komisję rekrutacyjną Rektor.
 5. Decyzję w sprawach przyjęcia na studia podejmują wydziałowe bądź instytutowe komisje rekrutacyjne.
 6. Od decyzji wydziałowych bądź instytutowych komisji rekrutacyjnych służy odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzje
  w przedmiocie odwołania podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.
 7. W skład wydziałowej bądź instytutowej komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji, a w skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej także przedstawiciele organu kolegialnego samorządu studenckiego.
 8. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się, jeżeli wstęp na studia, lub określony kierunek studiów, jest wolny, stosownie do przepisów, o których mowa w ust. 1.
 9. Decyzje o przyjęciu na studia w przypadkach wolego wstępu podejmuje Dziekan Wydziału bądź dyrektor Instytutu, a odwołania kierowane są do Rektora Uczelni. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 107

 1. Osoba przyjęta w poczet studentów Uczelni nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia roku akademickiego.
 2. Immatrykulowani studenci składają ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście,
  że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się
  z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa
  i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”.

§ 108

 1. Prawa i obowiązki studentów określa ustawa oraz regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu studiów
  na zasadach ustalonych przez Senat.

§ 109

 1. Studenci Uczelni tworzą samorząd studencki, którego uprawnienia i zasady działania określa ustawa i regulamin samorządu studenckiego.
 2. Studenci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich,
  w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych.
 3. Regulamin samorządu studenckiego, określający zasady, organizację i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje, a także tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów Uczelni i jego jednostek organizacyjnych, uchwala uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
 4. Senat stwierdza zgodność regulaminu samorządu studenckiego z ustawą i Statutem.

§ 110

 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni, student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi.
 2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów powołuje się:

1)     uczelnianą komisję dyscyplinarną ds. studentów;

2)     odwoławczą komisję dyscyplinarną ds. studentów.

 1. Senat powołuje uczelnianą komisję dyscyplinarną ds. studentów w składzie:

1)     po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego Wydziału bądź Instytutu;

2)     po jednym studencie z każdego Wydziału bądź Instytutu.

 1. Senat powołuje odwoławczą komisję dyscyplinarną ds. studentów w składzie:

1)     po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego Wydziału bądź Instytutu;

2)     po jednym studencie z każdego Wydziału bądź Instytutu.

 1. Członek uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. studentów nie może być jednocześnie członkiem odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów.
 2. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 3 i 4, zgłaszają spośród nauczycieli akademickich Dziekani Wydziałów bądź dyrektorzy Instytutów lub Rady Wydziałów bądź rady Instytutów, a spośród studentów organ samorządu studenckiego Uczelni.
 3. Senat wybiera spośród nauczycieli akademickich członków komisji, o których mowa w ust. 2, przewodniczących tych komisji oraz po jednym zastępcy przewodniczącego.
 4. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 2, rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po wyborze organów uczelni i trwa cztery lata. Kadencja studentów – członków komisji trwa dwa lata.
 5. Do wyborów uzupełniających skład komisji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 3 – 6.
 6. Rektor powołuje na okres kadencji organów Uczelni, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, rzeczników dyscyplinarnych ds. spraw studentów, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.

§ 111

 1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 110 ust. 7, wyznaczają składy orzekające i ich przewodniczących.
 2. Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich
  i studentów.

§ 112

                Dziekan Wydziału, dyrektor Instytutu bądź kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego lub na jego wiosek może powołać opiekuna roku studiów lub wyodrębnionych grup studentów spośród nauczycieli akademickich niniejszej jednostki organizacyjnej.

§ 113

 1. Na Uczelni działa system zapewniania jakości kształcenia.
 2. W skład systemu wchodzi uczelniany zespół zapewniania jakości kształcenia.
 3. Skład, tryb wyboru oraz zakres działania zespołu, o którym mowa w ust. 2, ustala Senat.
 4. Rektor, uwzględniając wytyczne Senatu, określa w szczególności zadania zespołów zapewniających jakość kształcenia, tryb i zakres dokonywania oceny jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, udziału studentów w dokonywanych ocenach oraz sposób wykorzystywania ankiet studenckich, o których mowa w § 93.

§ 114

 1. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich prowadzi Rektor.
 2. Rektor w drodze zarządzenia określa sposób prowadzenia rejestru, a także tryb postępowania rejestrowego oraz wykaz dokumentów gromadzonych w rejestrze.

 

Rozdział VII

Mienie, finanse i administracja Uczelni

 § 115

                Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

§ 116

 1. Czynności prawnych w imieniu Uczelni dokonuje Rektor, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2 pkt. 4.
 2. Rektor może udzielić pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych, o których mowa
  w ust. 1
 3. Rektor może udzielić prorektorowi, kanclerzowi lub jego zastępcom pełnomocnictwa ogólnego.

§ 117

 1. Uczelnia, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową
  na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego obejmującego całość dochodów, wydatków i zobowiązań finansowych Uczelni, zatwierdzonego przez Senat.
 2. Zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Uczelni środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną
  i badania własne określa Senat.

§ 118

 1. Uczelnia może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą, określoną w art. 7 ustawy. Działalność ta może być prowadzona w zakresie wydawniczym, wytwórczym, handlowym i usługowym.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą prowadzić wydzielone jednostki organizacyjne, które tworzy, przekształca i likwiduje Rektor za zgodą Senatu.
 3. Jednostki wskazane w ust. 2 podlegają Rektorowi. Rektor powołuje kierowników tych jednostek oraz nadzoruje ich funkcjonowanie.

§ 119

 1. Administrację Uczelni stanowi administracja centralna oraz administracja jednostek organizacyjnych.
 2. Nadzór nad administracją Uczelni sprawuje Rektor.

§ 120

                Strukturę organizacyjną administracji Uczelni oraz zasady i zakres działania jej jednostek,
a także zakres obowiązków ich kierowników określa regulamin organizacyjny Uczelni, ustalony przez Rektora.

§ 121

                Czynności prawnych, dotyczących praw i obowiązków majątkowych Uczelni dokonuje Rektor, a w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora także prorektorzy, Dziekani Wydziałów, prodziekani, dyrektorzy Instytutów, dyrektorzy lub kierownicy ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych oraz kanclerz i jego zastępcy.

§ 122

 1. Administrację centralną Uczelni tworzą jednostki administracji centralnej.
 2. Administracją centralną Uczelni kieruje kanclerz oraz jego zastępcy w zakresie określonym
  w Statucie i w regulaminie organizacyjnym.
 3. Regulamin organizacyjny Uczelni może określić, które jednostki administracji centralnej podlegają bezpośrednio Rektorowi, prorektorom, kanclerzowi i zastępcom kanclerza.

§ 123

 1. Kanclerz oraz jego zastępcy kierują z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmują decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innychorganów Uczelni.
 2. Do zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1)     podejmowanie działań zapewniających właściwe wykorzystanie majątku Uczelni
oraz jego powiększanie i rozwój;

2)     organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej;

3)     realizowanie polityki osobowej i płacowej Uczelni w stosunku do podległych
mu pracowników;

4)     określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uczelni.

 1. Rektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do załatwienia innych spraw niewymienionych w Statucie. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną.

§ 124

 1. Kanclerza zatrudnia i zwalnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed Rektorem i składa Rektorowi sprawozdanie
  z działalności w październiku każdego roku.

§ 125

 1. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza. Obowiązki
  i uprawnienia kwestora, jako głównego księgowego, regulują odrębne przepisy.
 2. Kwestora powołuje i odwołuje Rektor na wniosek kanclerza.

§ 126

 1. Zastępca kanclerza ds. administracyjnych sprawuje nadzór nad administracją i majątkiem Uczelni i w tym zakresie odpowiada za swoją działalność przed Rektorem.
 2. Zastępcę kanclerza ds. administracyjnych zatrudnia i zwalnia Rektor  na wniosek kanclerza.

§ 127

 1. Pracownicy Uczelni i studenci mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia na terenie Uczelni niezbędna jest zgoda Rektora.
 2. Zgromadzenia na terenie Uczelni odbywają się zgodnie z przepisami działu V ustawy.
 3. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy złożyć Rektorowi na piśmie co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie.
 4. Zawiadomienie powinno zawierać:

1)     imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie bądź
są odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia;

2)     dokładne wskazanie miejsca i terminu zgromadzenia;

3)     cel bądź program zgromadzenia.

 1. Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, lub zakazuje zorganizowania
  i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa.
 2. Przewodniczący zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg zgromadzenia.
 3. Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela. Przedstawiciel ten ma obowiązek, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać zgromadzenie, jeżeli przebiega ono
  z naruszeniem przepisów prawa.
 4. Pracownicy uczelni i studenci, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu zgromadzenia lub zakłócają jego przebieg, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela Rektora albo naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie
  od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.
 5. Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 128

 1. Niniejsze zmiany do Statutu wchodzą w życie z dniem określonym w chwale Senatu.
 2. Interpretacji przepisów niniejszego Statutu dokonuje Senat Uczelni.

§ 129

Osoby zatrudnione przed 1 październikiem 2011 r. na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreślony albo umowy o pracę na czas nieokreślony, pozostają na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyły sześćdziesiąty piaty rok życia.

§ 130

Z dniem 1 stycznia 2012 r. § 103 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych oraz stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, a student nie spełnia warunków zwolnienia od opłat, określonych
w art. 170a ust. 3 i 4 w związku z art. 181 ust. 1 i art. 174 ust. 4 ustawy.

§ 131

 1. Senat działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji, na którą został wybrany.
 2. Osoba wybrana lub wskazana na funkcję w Uczelni zachowuje tę funkcję do upływu okresu,
  na który została wybrana.
 3. Łączenie funkcji lub mandatu z innymi, w stosunku do którego Ustawa lub Statut określa zakaz łączenia, powoduje ich opróżnienie lub wygaśnięcie po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia
  w życie Statutu, chyba że członek społeczności akademickiej wcześniej zrezygnuje z tych, które Ustawa lub Statut zakazuje łączyć.

§ 132

                Do odwołania ze stanowiska, pozbawienia lub wygaśnięcia mandatu, a także do uzupełnienia składu osobowego organów kolegialnych i wyborczych stosuje się przepisy niniejszego Statutu.

§ 133

                Komisje oceniające, wybrane na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się komisjami oceniającymi w rozumieniu przepisów niniejszego Statutu, na okres do końca kadencji, na którą zostały wybrane.

§ 134

                 Komisje dyscyplinarne, wybrane na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się komisjami dyscyplinarnymi w rozumieniu przepisów Statutu, na okres do końca kadencji, na którą zostały wybrane.

§ 135

                Organy wyborcze oraz komisje wyborcze istniejące w dniu wejścia w życie niniejszych zmian przepisów Statutu stają się komisjami wyborczymi w rozumieniu przepisów niniejszego Statutu, na okres do końca kadencji, na którą zostały wybrane.

§ 136

                Postępowanie komisji oceniającej i komisji dyscyplinarnej, wszczęte przed wejściem
w życie niniejszych zmian przepisów Statutu, jest prowadzone według zasad określonych
w niniejszym Statucie. Jeżeli niniejszy Statut wymaga zgromadzenia dokumentów lub wykonania czynności, których nie wymagały dotychczasowe przepisy, komisje niezwłocznie uzupełnią zgromadzoną dokumentację i podejmą stosowne czynności uzupełniające.

§ 137

 1. W terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszych zmian przepisów Statutu właściwe organy Uczelni dostosują do Statutu obowiązujące na Uczelni akty wewnętrzne oraz wydadzą akty przewidziane w Statucie.
 2. Obowiązujące akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, stosuje się w zakresie, w jakim nie są sprzeczne ze Statutem. W przypadku sprzeczności stosuje się bezpośrednio postanowienia Statutu.

§ 138

                W terminie roku od dnia wejścia w życie Statutu właściwe organy samorządu studentów dostosują do Statutu regulamin samorządu studentów. Postanowienia § 137 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

Back to top