|   EN

 

 Sprawozdanie

z działalności

 

Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych

w roku akademickim 2012/2013

(na dzień 30 września 2013)

 

 

1/ Podstawa prawna działalności

Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych

            Podstawę prawną działalności Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych stanowią następujące dokumenty:

1/ ustawa z dnia 27 lipca  2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

2/ Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,

3/ Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Nr 40/000/2011 z dnia 1 września 2011. w sprawie powołania Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych,

4/ Regulamin Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych.

 

2/ Krótka charakterystyka

Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych

            Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie ze swoją strukturą podlega kompetencyjnie i organizacyjnie bezpośrednio Rektorowi Uczelni. Organami Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych są: Dyrektor Centrum i Rada Naukowa Centrum. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor. Rada Naukowa Centrum jest organem o charakterze opiniodawczo – doradczym dyrektora Centrum. W skład Rady Naukowej Centrum wchodzi: Rektor, dyrektor Centrum, czterech przedstawicieli Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wskazany przez Rektora nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w ramach działających w Centrum pracowni, oraz z głosem doradczym po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni, powoływanych i odwoływanych na wniosek dyrektora instytutu.

 

Skład Rady Naukowej Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych:

1/ Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska – Rektor.

2/ Dr Beata Orłowska – Dyrektor ACBE.

3/ Prof. dr hab. Anna Zielińska - Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum.

4/ Dr Damian Pałka – Sekretarz.

5/ Prof. dr hab. Wojciech Burszta – Członek.

6/ Dr Ewa Golachowska – Członek.

7/ Dr Przemysław Słowiński – Członek.

 

Jednostkami organizacyjnymi Centrum są pracownie oraz inne jednostki powoływane przez Rektora na wniosek dyrektora Centrum. Pracowniami kierują kierownicy, którzy planują kierunki i zakres badań naukowych, prowadzą badania naukowe w zakresie przyjętej kierunkowo dziedziny, oraz stymulują rozwój podległych pracowników.

W roku akademickim 2012/2013 w ramach Centrum uruchomione zostały następujące pracownie:

1/ Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg-Dobiegniew - kierownik dr Przemysław Słowiński,

2/ Pracownia Badań nad Językiem Pogranicza - kierownik prof. dr hab. Anna Zielińska,

3/ Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi - kierownik dr Piotr Krzyżanowski

4/ Pracownia Badań nad Samorządem Terytorialnym, Gospodarczym i Zawodowym -  kierownik prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban,

5/ Pracownia Analiz Gospodarczych - kierownik dr Andrzej Kuciński,

6/ Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa - kierownik dr Paweł Leszczyński,

7/ Pracownia etnopedagogiki - kierownik dr Beata Orłowska,

8/ Pracownia Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza - kierownik dr Katarzyna Taborska.

9/ Pracownia badań nad polsko – niemieckimi kontaktami językowymi – dr Renata Nadobnik

 

            Obsługa administracyjno – biurowa Centrum, Rady Programowej oraz jednostek organizacyjnych prowadzona jest przez Biuro Centrum.

 

3/ Zakres działania Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnch

            Główne zadania Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych założone podczas tworzenia jednostki to:

 

1/ Integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych i ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich.

2/ Prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych.

3/ Współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury.

4/ Inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych w międzynarodowych programach badawczych.

5/ Wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni.

6/Organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane.

7/ Inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

8/ Prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów.

9/ Pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum.

10/ Prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwo.

11/ Prowadzenie działalności promocyjnej poprzez:

a/ działalność medialną,

b/ działalność wydawniczą,

c/ portal internetowy.

           

W bieżącym roku akademickim zadania te zostały zrealizowane poprzez następujące działania:

 

1/ Integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych i ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich:

 • W wydanym przez Biuro Rozwoju Miasta i Aglomeracji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w kwietniu 2013 r. „Sprawozdaniu z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020 za rok 2012” na str. 9 zamieszczona jest tabela nr 1 „Struktura PWSZ w Gorzowie Wlkp.” zawierająca wewnętrzny układ Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych, w tym PAWS (= Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa). Powyższe, jest istotne w kontekście powiązania celów samorządu miasta Gorzowa Wlkp. z funkcjonowaniem ACBE, a więc i Pracowni, dla rozwoju gorzowskiej nauki.
 • współpraca z Uniwersytetem w Oldenburgu w Niemczech, Uniwersytetem Kraju Saary w Saarbrücken w Niemczech, Pädagogische Hochschule w Wiedniu/Austria, Instytutem Austriackim w Warszawie, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetem Wrocławskim w ramach organizowanych form wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz popularyzacji kultury i języka wśród studentów (międzynarodowe seminarium).
 • Udział w projekcie badawczym własnym nr NN 104174936 (przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), opracowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Lipczuka  – współpraca przy tworzeniu „Niemiecko-Polskiego Słownika Frazeologizmów on-line” [Phraseologisches Online-Wörterbuch Deutsch-Polnisch] - termin realizacji: od września 2012 r., słownik jest dostępny na stronie internetowej: www.frazeologizmy.uniw.szczecin.pl
 • Prowadzenie badań w zakresie leksykografii dwujęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju warsztatu leksykograficznego na przestrzeni wieków, użyteczności i wpływie wyników badań konfrontatywnych i kontrastywnych na opis leksykograficzny w słownikach dwujęzycznych (dla pary językowej niemiecko-polskiej), również dydaktyki języka niemieckiego w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych; udział w konferencjach naukowych, w tym:

- w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache, zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Pobierowo 19 – 21 września 2012 r.- Tytuł wygłoszonego referatu: Deutsch für Jungen – Deutsch für Mädchen. Themendifferenzierung der Texte in Schulbüchern für DaF aus dem 19. Jahrhundert.

- w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Im Anfang war das Wort, zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Języka Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 22 – 23 września 2012 r. - Tytuł wygłoszonego referatu: Lexikographische Werkstatt in deutsch-polnischen Wörterbüchern für den Schulgebrauch von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Teil 2 – Mikrostruktur.

- w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Różnorodność językowa”, zorganizowanej przez ACBE PWSZ w Gorzowie Wlkp., 18 – 19 marca 2013 r. - Tytuł wygłoszonego referatu: Użyteczność rozmówek polsko-niemieckich w dydaktyce języka niemieckiego.

- w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Die Ressource Mehrsprachigkeit in der PädagogInnenbildung NEU, zorganizowanej przez Pädagogische Hochschule w Wiedniu 24-25 września 2013 r. - Tytuł wygłoszonego referatu: Arbeit mit Lexika im Deutschunterricht in Polen

 • W 2013 r. ACBE nawiązało współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Efektem nawiązanej współpracy był udział w realizacji pierwszego etapu projektu ,,Gorzów miastem wielu kultur” odbywającego się w ramach Roku Wielokulturowości. Jednym z działań w ramach  projektu był wykład i prezentacja poświęcona kulturze romskiej i jej związków z miastem. 
 • W październiku 2013 r.  ACBE merytorycznie włączyło  się w realizację II Festiwalu filmowego ,,Baza tożsamości regionalnej” . Festiwal został zorganizowany przez Lubuski Punkt EUROPE DIRECT oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim.
 • W 2013 roku kontynuowanie badań nad przymusową akcją osiedleńczą Romów w Polsce. W tym zakresie była kontynuowana kwerenda w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Narodowym w Krakowie.
 • ACBE  współuczestniczyło także w pracach nad książką ,,Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania” oraz w organizacji międzynarodowej konferencji ,,Cyganie/Romowie w Polsce i w Europie. Kultura, religia i obyczaje”. W ramach konferencji odbyła się promocja wymienionej publikacji.
 • Zorganizowano konferencję ,,Mniejszości pogranicza polsko-niemieckiego. Separacja- Adaptacja- Integracja-Asymilacja” (Gorzów Wielkopolski 18.12.2012) oraz ,,Ruch Ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945-2010” (Gorzów Wielkopolski 15.11.2012). 
 • Jednocześnie członkowie pracowni upowszechniali wśród studentów wiedzę o  mniejszościach  narodowych i etnicznych, między innymi w ramach cyklu spotkań ,,O sprawie przy kawie” został wygłoszony 20 maja 2013  r. wykład na temat Tatarów i Karaimów w Polsce.
 • Ponadto pracownia kontynuowała współpracę z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • W ramach współpracy został zorganizowany dla studentów PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim wykład na temat mniejszości żydowskiej w Polsce oraz Holokaustu. Prelegentem był pracownik Pionu Edukacyjnego Delegatury IPN w Gorzowie Wielkopolskim pan Jarosław Palicki.

 

2/ Prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych:

 • W 2013 roku ACBE rozpoczęło prace  organizacyjne nad międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym stereotypu Ukraińca, Niemca, Polaka, Cygana/Roma – zostały opracowane ankiety. Aktualnie projekt wszedł w stadium realizacji.

 

3/ Współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury:

 • Kierownik PAWS jest członkiem zespołu badawczego międzynarodowego (niemiecko-polsko-ukraińskiego) projektu badawczego „Stereotypy narodowe: Cygana/Roma, Ukraińca, Niemca i Polaka”. Jedną z jednostek realizujących projekt w ramach ACBE jest PAWS. Część opisowa ww. projektu, dotycząca wykorzystywania wyników badań w działalności administracji rządowej i samorządowej jednemu z kierowników projektu dr P. Krzyżanowskiemu, dnia 19 czerwca 2013 r.
 • Zorganizowano międzynarodowe seminarium „Begegnungen mit Sprache und Kultur –  Ősterreich” (Spotkania z językiem i kulturą – Austria) we współpracy z Pädagogische Hochschule w Wiedniu oraz Instytutem Austriackim w Warszawie. Celem seminarium była promocja języka niemieckiego i kultury Austrii. W spotkaniu uczestniczyła z wykładem (poświęconym wielojęzyczności w austriackich szkołach) prof. Doris Ulrich-Hinterecker z Pädagogische Hochschule w Wiedniu. W realizację seminarium zostały włączone studentki drugiego roku filologii polskiej, pedagogiki oraz kulturoznawstwa, które opracowały i wygłosiły referaty w języku niemieckim (opiekun dr R. Nadobnik). Spotkanie odbyło się 15 maja 2013 r. w ramach obchodów II Festiwalu Kultury Europejskiej w PWSZ w Gorzowie Wlkp.
 • Podjęcie działań na rzecz realizacji praktyk pedagogicznych studentów Pädagogische Hochschule w Wiedniu w PWSZ w Gorzowie Wlkp. (we współpracy z dr Elisabeth Furch)

 

4/ Inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych w międzynarodowych programach badawczych:

 • Udział (z referatem) w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Pädagogische Hochschule w Wiedniu (24-25 września 2013 r.) nt.: „Die Ressource Mehrsprachigkeit in der PädagogInnenbildung NEU” (Aspekt wielojęzyczności w kształceniu nauczycieli – Nowe podejście). Konferencja została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu badawczego AMuSE – Approaches to Multilingual Schools in Europe (AMuSE - Wykorzystanie podejścia wielojęzyczności w europejskich szkołach), realizowanego przez Pädagogische Hochschule w Wiedniu, Pädagogische Hochschule w Zurychu (Szwajcaria), Uniwersytet w Göteborgu (Szwecja), Uniwersytet w Tartu (Estonia), Akademię Europejską w Bolzano (Włochy) – przy wsparciu Komisji Europejskiej.

 

5/ Wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni:

 • Mgr Anna Chabasińska, współpracownik PAWS, otworzyła przewód doktorski na Uniwersytecie Szczecińskim, finalizując tym samym badania naukowe w odniesieniu do mniejszości wyznaniowych i narodowych na Środkowym Nadodrzu. Termin obrony pracy doktorskiej: 17.10.2013 r.
 • Trwa postępowanie habilitacyjne Kierownika PAWS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Udział w programie Erasmus STT (21 – 28 kwietnia 2013 r.) w Pädagogische Hochschule w Wiedniu (Austria). Cele wyjazdu:

- zdobycie nowych doświadczeń w zakresie metod pracy na zajęciach dydaktycznych, systemu egzaminowania oraz opieki merytorycznej nad pracami dyplomowymi studentów,

- wymiana doświadczeń pracowników obydwu Uczelni partnerskich (dr Elisabeth Furch, prof. Doris Ulrich-Hinterecker),

-  pozyskanie materiałów źródłowych do dalszej pracy badawczej,

-  promocja Uczelni.

 • Udział w programie Erasmus STA (22 – 27 września 2013 r.) w Pädagogische Hochschule w Wiedniu (Austria). Cele wyjazdu:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami Uczelni partnerskiej,

- wymiana doświadczeń pracowników obydwu Uczelni partnerskich (dr Elisabeth Furch, prof. Doris Ulrich-Hinterecker),

-  pozyskanie materiałów źródłowych do dalszej pracy badawczej,

-  promocja Uczelni.

 

6/ Organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane:

 • Wykłady na temat:
  • Unia Europejska od integracji do projektu
  • Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS – nowa jakość w e-administracji
  • Profesjonalne przygotowanie CV to klucz do sukcesu
  • Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie
  • Fundusze Europejskie pomagają ruszyć w przyszłość
  • prowadzenie szkoleń dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp., w tym:

- seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego gimnazjów:Plan wynikowy drogowskazem do osiągania celów edukacyjnych w zakresie nauczania języka niemieckiego w gimnazjum (6 godz., 24 października 2012 r.),

- seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego szkół ponadgimnazjalnych: Plan wynikowy drogowskazem do osiągania celów edukacyjnych w zakresie nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej (6 godz., 12 listopada 2012 r.),

- seminarium dla nauczycieli języków obcych: Nowoczesne nauczanie j. obcego – giełda pomysłów (4 godz. wykładów, 14 listopada 2012 r. oraz 5 grudnia 2012 r.),

- seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego szkół ponadgimnazjalnych: Język specjalistyczny na lekcji języka niemieckiego (6 godz., 9 stycznia 2013 r.),

- seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych: Plan wynikowy drogowskazem do osiągania celów edukacyjnych w zakresie nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej(6 godz., 25 marca 2013 r.),

- seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego szkół ponadgimnazjalnych: Jak rozwijać sprawność mówienia na lekcji języka niemieckiego w kontekście zmiany formy części ustnej egzaminu maturalnego? (6 godz., 27 marca 2013 r.).

 

 • ACBE było współorganizatorem Festiwalu Kultury Europejskiej; zorganizowano festyn, na którym prezentowana była twórczość ludowa partnerów zagranicznych. Przy współpracy z Zespołem Szkół Gastronomicznych przy ul. Okrzei zorganizowano poczęstunek dla wszystkich gości Festynu, na którym serwowano dania kuchni polskiej. W ramach Festiwalu odbyło się też seminarium nt. Historii obecności Romów w Polsce, które zostało zorganizowane przez studentów HL Cottbus z Niemiec uczestniczących na PWSZ w zajęciach w ramach semestru studiów w ramach programu Erasmus.

 

 

7/ Inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych:

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Współczesne finanse - dylematy teorii a wyzwania praktyki.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Skuteczność w biznesie
 • II Konferencja Naukowa Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - koncepcja działania, nowe wyzwania.
 • Organizacja II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Różnorodność językowa”, w dniach 18 – 19 marca 2013 r. w PWSZ w Gorzowie Wlkp.

Celem konferencji było ukazanie różnorodności językowej w dydaktyce języków obcych w Polsce i w Europie z uwzględnieniem sposobów rozwijania poszczególnych elementów kompetencji językowych w świetle wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Konferencja była adresowana zarówno do językoznawców, lingwistów stosowanych, jak i nauczycieli realizujących zadania dydaktyczne w praktyce szkolnej, w szkolnictwie wyższym oraz pełniących funkcje doradcze w edukacji językowej. W ramach omawianych zagadnień zostały poruszone następujące obszary tematyczne:

 1. elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych,
 2. diagnozowanie, testowanie i ewaluacja postępów językowych,
 3. rozwój poszczególnych sprawności językowych,
 4. rola materiałów edukacyjnych w kształceniu językowym.
  • Udział kierownika PAWS wraz z Dyrektor ACBE doc. dr Beatą A. Orłowską Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, pod nazwą „Lubuskie regionem wielu kultur”, w ramach Roku Wielokulturowości Miasta Gorzowa Wlkp. Temat przygotowany przez PAWS nosił tytuł „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie z perspektywy miasta i województwa”.
  • Współorganizacja przez PAWS ACBE PWSZ wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w dniu 22 kwietnia 2013 r. spotkania z panią redaktor Marią Przełomiec, kierującą w TVP INFO programem publicystyki międzynarodowej „Studio Wschód”, połączonego z promocją jej książki pt. „Tymoszenko. Historia niedokończona”, Wyd. Niecałe, Bytom 2011. W spotkaniu wzięło udział m.in. liczne grono studentów PWSZ różnych kierunków.

 

8/ Prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów:

 • Organizacja przez PAWS seminarium (m.in. dla studentów PWSZ) w ramach cyklu „Rozmowy w stylu Giedroycia i Osadczuka” – „Sytuacja Polaków na Litwie: stan aktualny i perspektywy” z udziałem młodych licealistów – Polaków z Wileńszczyzny, przebywających w Gorzowie Wlkp. na zaproszenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
 • W ramach Programu Erasmus (22 – 27 września 2013 r.) w Pädagogische Hochschule w Wiedniu – prowadzenie seminarium dla studentów III roku (filologia, pedagogika) w zakresie metodyki i dydaktyki języka niemieckiego, w tym:

- rozwijania kompetencji językowej,

- wykorzystywania prac leksykograficznych w procesie nauczania języka (razem: 5 godz.).

 

9/ Pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum:

 • Spotkanie Dyrektor ACBE i kierownika PAWS ACBE z dyrektorem Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Krzysztofem Karwatowiczem na temat możliwości zlecania przez UM prowadzenia badań i ekspertyz w zakresie profilu działań ACBE – grudzień 2012 r.
 • Pozyskanie środków od wydawnictw edukacyjnych, w tym Wydawnictwa LektorKlett, WSiP oraz MacMillan (600 zł) na realizację II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Różnorodność językowa”.
 • Pozyskanie środków na Międzynarodową Konferencję pt.: Warto było się spotkać. 10 lat doświadczeń polsko – niemieckiego kierunku studiów, z Euroregionu ProEuropa Wiadrina.

 

10/ Prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwo.

 • Na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

- Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu egzaminatorów języka niemieckiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, sprawdzających arkusze egzaminacyjne podczas sesji letniej egzaminu maturalnego (przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów: 31 maja 2013 r., przewodniczenie pracom zespołu egzaminatorów: 1 – 2 czerwca 2013 r.).

 • Na zlecenie Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

- Opracowanie testów na II i III etap Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego (grudzień 2012 r. – luty 2013 r.).

- Przygotowanie zestawu pytań do części ustnej Konkursu oraz przewodniczenie pracom wojewódzkiej komisji konkursowej podczas finału Konkursu (11 marca 2013 r.).

 

11/ Prowadzenie działalności promocyjnej poprzez:

 1. działalność medialną
 2. gazeta bankowa
 3. Udział Dyrektor ACBE i kierownika PAWS w VIII Konferencji Kobiet 2013 „Kobieta w czasie ciągłych zmian”, połączony z wygłoszeniem referatów dotyczących wielokulturowości. Łączyło się to z przekazaniem informacji zgromadzonym polach badawczych ACBE, PAWS, m.in. w kontekście gorzowskiego Roku Wielokulturowości.
 4. Przekazanie redakcji „Gorzowskich Wiadomości Samorządowych” (= GWS) informacji o PAWS i spotkaniu z panią red. M. Przełomiec, będącej podstawą noty redakcyjnej – „O Tymoszenko i Ukrainie” – „GWS” nr 4(174), kwiecień 2013, s. 7. Informację o powyższym spotkaniu zamieścił też miejski informator kulturalny „SPAM” nr 4(12)/2013, s. 43. Nadto, informacja ta została przekazana mediom elektronicznym, w tym m.in. TVP Gorzów Wielkopolski.

 

 1. portal internetowy
 2. portal portfel.pl, portal gazeta bankowa, portal egospodarka, portal ewydawnictwo, portal alebank, stronę intrernetowa TVP Gorzów, stronę internetową Centrum Prawa Bankowego i Informacji, stronę Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych itp.
 3. Informacja kierownika PAWS zamieszczona na stronie internetowej ACBE o wizycie złożonej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w dniu 15 maja 2013 r. przez Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Viktara Gaisenaka.

            Bieżąca współpraca z mediami i informowanie o wszelkich działaniach związanych z działalnością Centrum.

b/ działalność wydawniczą:

 • Opublikowano następujące publikacje:
 • Publikacja pod red. A. Chabasińskiej, P. A. Leszczyńskiego, B. A. Orłowskiej i M. Pecucha pt. „Przed i po akcji <Wisła>”, Wyd. Naukowe PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2012, ss.259. Kierownik PAWS przekazał do księgozbioru ACBE zestaw publikacji dotyczącej problematyki wschodnioznawczej.

Monografie:

 • 1. Nadobnik R., Elementy leksykograficzne w podręcznikach do nauczania języka niemieckiego w Polsce, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp. (złożona do druku)

Artykuły:

 • 1. Nadobnik R., Zur Nützlichkeit von konfrontativen deutsch-polnischen Untersuchungen beim Erstellen deutsch-polnischer Schulwörterbücher, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 3406. Germanica Wratislaviensia 135, Bartoszewicz I., Hałub M., Tomiczek E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 99-114.
 • 2. Nadobnik R., Was verschweigen Wörterbücher? Am Beispiel von polnisch-deutschen und deutsch-polnischen Schulwörterbüchern, [w:] Mikołajczyk B., Nadobnik R. (red.), Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012, s. 67-79.
 • 3. Nadobnik R.,  Deutsch für Jungen – Deutsch für Mädchen. Themendifferenzierung der Texte in Schulbüchern für DaF im 19. Jh. [w:] Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft, Bd. 5, Dr. Kovač Verlag, Hamburg 2013, 213-226.
 • 4. Nadobnik R., Lexikographische Werkstatt in deutsch-polnischen Wörterbüchern für den Schulgebrauch von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Teil 2 – Mikrostruktur,[w:] Bartoszewicz I., Szczęk J., Tworek A. (red.), Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge I (= Linguistische Treffen in Wrocław), Neisse Verlag/ATUT, Dresden/Wrocław (w druku)
 • 5. Nadobnik R., Zur Rolle von polnisch-deutschen Sprachführern in der Didaktik des Deutschen als Fremdsprache, [w:] Dubiec-Stach J., Mikołajczyk B., Nadobnik R., Różnorodność językowa, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2013 (złożony do druku).

Recenzje:

 • 1. Nadobnik R., Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Anna Sulikowska (red.): Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie Pons Duży słownik i Langenscheidt Słownik Partner. Szczecin 2012, Wydawnictwo Zapol, 204 ss., [w:] Orbis linguarum (w druku)

Prace redakcyjne:

 • 1. Mikołajczyk B., Nadobnik R. (red.), Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012, ss. 191.
 • 2. Dubiec-Stach J., Mikołajczyk B., Nadobnik R. (red.), Różnorodność językowa, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2013 (w opracowaniu).

 

Inne działania nie uwzględnione w Regulaminie ACBE

1/ Pozyskano książki do tworzonej czytelni w ACBE.

 

Sprawozdanie sporządziła

Dyrektor Akademickiego Centrum

 Badań Euroregionalnych

                                                                 doc. dr B. A. Orłowska                                                                     30 września 2013

 

Back to top