|   EN

 

1/ Awanse naukowe pracowników i współpracowników ACBE:

Uzyskanie stopnia dr hab. kierownika pracowni etnopedagogiki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

2/ Integracja działań środowiska naukowego:

 W 2014/2015r. ACBE nawiązało współpracę z 14 instytucjami z Niemiec i Polski w ramach organizowanych form wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych prac badawczych, a także w zakresie popularyzacji kultury i języka wśród studentów i uczniów szkół średnich na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

 

3/ Prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych:

 • Prowadzone są systematycznie badania terenowe dialektologiczne i socjolingwistyczne we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN.
 • Kontynuowane były prace nad międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym stereotypu Ukraińca, Niemca, Polaka, Cygana/Roma.
 • Kontynuowano projekt badawczy nr NN 104174936 (przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), opracowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Lipczuka – współpraca przy tworzeniu „Niemiecko-Polskiego Słownika Frazeologizmów on-line” [Phraseologisches Online-Wörterbuch Deutsch-Polnisch], słownik jest dostępny na stronie internetowej: www.frazeologizmy.uniw.szczecin.pl
 • Kontynuowane były badania w zakresie wyznaczonych kierunków zawartych w planach poszczególnych pracowni.

 

4/ Współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury:                

 • Zorganizowano:

·         1 seminarium we współpracy z Ambasadą Szwajcarii w Warszawie;

·         1 Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Inspiracje glottodydaktyczne;

·         Współorganizowano Konkurs Poezji Woldenberskiej;

·         Zajęcia w Muzeum Lubuskim.

·         Współorganizowano Festiwal Kultury Europejskiej;

 •  Nawiązano 2 kontakty w celu przygotowania wizyt studyjnych studentów i nawiązania współpracy w obszarze badań.

 

5/ Wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni:

 • 7 pracowników odbyło wykładowe pobyty stypendialne w Niemczech i Francji.

 

6/ Organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane:

·         Ogółem wygłoszono: 2 Wykłady;

·         Przeprowadzono: 2 Konkursy wiedzy; 4h Kursów grantowych i doskonalących; 26h Warsztatów; 5h Szkoleń egzaminatorów.

 

7/ Inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych:

Organizacja i współudział w konferencjach międzynarodowych – 9;

Organizacja konferencji ogólnopolskich – 7;

Współorganizacja konferencji i seminariów – 4;

Udział w konferencjach międzynarodowych - 6.

 

8/ Prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów:

 • Prowadzone jest seminarium doktoranckie w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczyły 4 osoby, w tym 3 doktorantów i 1 pracownik naukowy.
 • Zorganizowanie 8 spotkań specjalistycznych dla studentów PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z reprezentantami różnych obszarów administracji, gospodarki, bankowości itp.

 

9/ Pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum:

 • Złożono 1 projekt grantowy do Polsko – Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki;
 • Mamy współudział w 2 projektach aktualnie realizowanych: Nowy regionalizm w badaniach literackich i Kulturowo – historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza.

 

10/ Prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwo.

 • Na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

·         Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu egzaminatorów języka niemieckiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu;

·         przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów;

·         przewodniczenie pracom zespołu egzaminatorów.

 •  Na zlecenie Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

·         Opracowanie testów na II i III etap Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego;

·         Przygotowanie zestawu pytań do części ustnej Konkursu oraz przewodniczenie   

                  pracom wojewódzkiej komisji konkursowej podczas finału Konkursu.

 • Na zlecenie Instytutu Goethego w Warszawie:

·         opracowanie kwestionariusza ankiety przeznaczonej do przeprowadzenia badań w ramach realizacji projektu „Deutsch hat Klasse!” i przeprowadzenie badania wśród nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół z wykorzystaniem ww. ankiety.

 • Kierownik pracowni jest członkiem jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.

 

11/ Prowadzenie działalności promocyjnej bieżąca współpraca z mediami i informowanie o wszelkich działaniach związanych z działalnością Centrum, m.in.: Radio Zachód, Radio Gorzów, TVP 3 Gorzów, strona internetowa i inne.

 

12/Działalność wydawnicza:

Wydane publikacje i artykuły : ogółem pracownicy ACBE w roku sprawozdawczym opublikowali 39 artykułów naukowych w różnych publikacjach w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.

 

Inne działania nie uwzględnione w sprawozdaniu:

·         Trwają prace na rzecz upamiętnienia polsko – niemieckich miejsc pamięci;

·         Współorganizowano wystawę Początki polskiego Gorzowa;

·         Nadal kompletowany jest księgozbiór ACBE.

 

Sprawozdanie sporządziła

dr hab. prof. nadzw. B. A. Orłowska                                                       

     30 września 2015

Back to top