|   EN

 

 

Sprawozdanie

z działalności

 

Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych

w roku akademickim 2013/2014

(1.  X. 2013 – 30. IX. 2014)

 

 

Podstawa prawna działalności

Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych

            Podstawę prawną działalności Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych stanowią następujące dokumenty:

1/ Ustawa z dnia 27 lipca  2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

2/ Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,

3/Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Nr 40/000/2011 z dnia 1 września 2011. w sprawie powołania Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych,

4/ Regulamin Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych.

 

Krótka charakterystyka

Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych

            Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie ze swoją strukturą podlega kompetencyjnie i organizacyjnie bezpośrednio Rektorowi Uczelni. Organami Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych są: Dyrektor Centrum i Rada Naukowa Centrum. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor. Rada Naukowa Centrum jest organem o charakterze opiniodawczo – doradczym dyrektora Centrum. W skład Rady Naukowej Centrum wchodzi: Rektor, dyrektor Centrum, czterech przedstawicieli Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wskazany przez Rektora nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w ramach działających w Centrum pracowni, oraz z głosem doradczym po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni, powoływanych i odwoływanych na wniosek dyrektora instytutu.

 

Skład Rady Naukowej Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych:

1/ Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska – Rektor.

2/  Prof. dr hab. Anna Zielińska - Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum.

3/ Dr Beata Orłowska – Dyrektor ACBE.

4/ Dr Damian Pałka – Sekretarz.

5/ Prof. dr hab. Wojciech Burszta – Członek.

6/ Dr Ewa Golachowska – Członek.

7/ Dr Przemysław Słowiński – Członek.

 

Jednostkami organizacyjnymi Centrum są pracownie oraz inne jednostki powoływane przez Rektora na wniosek dyrektora Centrum. Pracowniami kierują kierownicy, którzy planują kierunki i zakres badań naukowych, prowadzą badania naukowe w zakresie przyjętej kierunkowo dziedziny, oraz stymulują rozwój podległych pracowników.

W roku akademickim 2013/2014 w ramach Centrum uruchomione zostały następujące pracownie:

1/ Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg-Dobiegniew - kierownik dr Przemysław Słowiński,

2/ Pracownia Badań nad Językiem Pogranicza - kierownik prof. dr hab. Anna Zielińska,

3/ Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi - kierownik dr Piotr Krzyżanowski

4/ Pracownia Badań nad Samorządem Terytorialnym, Gospodarczym i Zawodowym -  kierownik prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban,

5/ Pracownia Analiz Gospodarczych - kierownik dr Andrzej Kuciński,

6/ Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa - kierownik dr hab. Paweł Leszczyński,

7/ Pracownia etnopedagogiki - kierownik dr Beata Orłowska,

8/ Pracownia Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza - kierownik dr Katarzyna Taborska.

9/ Pracownia badań nad polsko – niemieckimi kontaktami językowymi – dr Renata Nadobnik

 

            Obsługa administracyjno – biurowa Centrum, Rady Programowej oraz jednostek organizacyjnych prowadzona jest przez Biuro Centrum.

 

Zakres działania Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnch

 

            Główne zadania Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych założone podczas tworzenia jednostki to:

1/ Integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych i ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich.

2/ Prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych.

3/ Współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury.

4/ Inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych w międzynarodowych programach badawczych.

5/ Wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni.

6/Organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane.

7/ Inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

8/ Prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów.

9/ Pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum.

10/ Prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwo.

11/ Prowadzenie działalności promocyjnej poprzez:

a/ działalność medialną,

b/ działalność wydawniczą,

c/ portal internetowy.

W roku akademickim 2013/2014 zadania te zostały zrealizowane poprzez następujące działania:

 

Awanse naukowe pracowników i współpracowników ACBE:

 • Zakończyło się pomyślnie postępowanie habilitacyjne dr Pawła Leszczyńskiego Kierownika PAWS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 •  Mgr Anna Chabasińska, współpracownik PAWS, zamknęła przewód doktorski na Uniwersytecie Szczecińskim, finalizując tym samym badania naukowe w odniesieniu do mniejszości wyznaniowych i narodowych na Środkowym Nadodrzu. Termin obrony pracy doktorskiej: 17.10.2013 r.

 

 Nagrody i wyróżnienia:

 

Prof. dr hab. Anna Zielińska została nagrodzona „Lubuskim Wawrzynem Naukowym” za swoją pracę pt.: „Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim” (wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2013). Jest to prestiżowa nagroda przyznawana od 2006r. książkom o tematyce regionalnej, dotyczącym Środkowego Nadodrza lub obecnego województwa lubuskiego.

 

1/ Integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych i ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich:

 • W 2013 r. ACBE nawiązało współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Efektem nawiązanej współpracy był udział w realizacji pierwszego etapu projektu ,,Gorzów miastem wielu kultur” odbywającego się w ramach Roku Wielokulturowości. Jednym z działań w ramach projektu były wykłady i prezentacje poświęcone kulturze przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznychzwiązanych z miastem. 
 • W październiku 2013 r.  ACBE merytorycznie włączyło  się w realizację II Festiwalu filmowego ,,Baza tożsamości regionalnej”. Festiwal został zorganizowany przez Lubuski Punkt EUROPE DIRECT oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim.
 • W 2013 roku kontynuowanie badań nad przymusową akcją osiedleńczą Romów w Polsce. W tym zakresie była kontynuowana kwerenda w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Narodowym w Krakowie.
 • Kontynuowano współpracę z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Wraz z Muzeum Woldenberczyków zorganizowano XI edycję Konkursu Poezji Woldenberskiej. Jest to konkurs regionalny, w którym uczestniczy młodzież z województw lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego  w kategoriach szkół podstawowych oraz gimnazjów.
 • Nawiązano współpracę z GesamtverbandModerneFremdsprachen (Stowarzyszenie Języków Nowożytnych) w Halle n. Saale (Niemcy),
 • Nawiązano współpracęz Uniwersytetem Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy), Uniwersytetem Otto-von-Guericke w Magdeburgu (Niemcy), PädagogischeHochschule w Wiedniu (Austria),Instytutem Austriackim w Warszawie, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, w ramach organizowanych form wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych prac badawczych, a także popularyzacji kultury i języka niemieckiego wśród studentów.

 

2/ Prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych:

 • Prowadzone są systematycznie badania terenowe dialektologiczne i socjolingwistyczne we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN.
 •  W 2013 roku ACBE rozpoczęło prace  organizacyjne nad międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym stereotypu Ukraińca, Niemca, Polaka, Cygana/Roma – zostały opracowane ankiety. Aktualnie projekt wszedł w stadium realizacji. Celem Międzynarodowego projektu badawczego -  Stereotypy narodowe:  Cygana/Roma, Ukraińca, Niemca i Polakajest próba określenia stereotypów występujących wśród studentów wybranych  narodowości wobec siebie wzajemnie oraz wobec mniejszości etnicznej jaką są Cyganie (Romowie). Projekt badawczy ma odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:
  • W jaki sposób są kategoryzowane wybrane narodowości oraz wybrana mniejszość etniczna (rola języka)?
  • Jaka jest skłonność do kategoryzowania?
  •  Czy kategoryzacja ma charakter subiektywny vs intersubiektywny?
  • Jakie są źródła kategoryzacji?
  • Czy bezpośrednia dostępność  jest zmienną wyjaśniającą sposób kategoryzacji innych narodowości oraz wybranej mniejszości etnicznej?

 

 •  Projekt jest realizowany przy współpracy z uczelniami partnerskim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim : Uniwersytet Brandemburski/Cottbus (Niemcy), Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano – Frankowsku (Ukraina), Instytutem Studiów Politycznych PAN w Warszawie – Zakładem Studiów nad Niemcami.
 •  Kierownicy projektu – doc. dr Beata Orłowska, dr Piotr Krzyżanowski
 • Członkowie międzynarodowego naukowego zespołu badawczego:

– prof. dr hab. WołodymyrWelykoczyj - dyrektor Instytutu Turystyki, Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano – Frankowsku (Ukraina),

- prof. UrlichPetzoldBrandemburski Techniczny Uniwersytet w Cottbus (Niemcy),

- dr KayMengel – koordynator polsko – niemieckiego kierunku na Brandemburskim Technicznym Uniwersytecie w Cottbus (Niemcy),

- doc. dr Beata Orłowska – Dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych, kierownik pracowni etnopedgogiki,

- dr Piotr Krzyżanowski – kierownik pracowni badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi,

- dr Paweł Leszczyński – kierownik pracowni analiz wschodniego sąsiedztwa,

- dr Paweł Popieliński - Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie – Zakład Studiów nad Niemcami,

- dr Mirosław Pecuch – Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim,

- dr Joanna Bobin, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,

- mgr Łukasz Budzyński – pracownia badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi,

- mgr Halina Uchto – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą,

- mgr Sławomir Szenwald- pracownia etnopedagogiki, koordynator polsko – niemieckiego kierunku kształcenia.

 • Konsultacja naukowa – prof. dr hab. Janusz Faryś (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), dr hab. Przemysław Rotengruber (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Wyniki badań będą stanowiły podstawę działań edukacyjnych dla urzędników w zakresie realizacji konstytucyjnych pryncypiów równouprawnienia i zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej. Wynikają one także z obowiązujących Polskę umów międzynarodowych w zakresie praw człowieka, w tym odnoszących się do ochrony mniejszości narodowych i etnicznych jak np. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności tudzież Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych.
 • W kręgu klientów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) znajdują się również obywatele RP należący do tych grup mniejszościowych, co implikuje bezstronne, niestereotypowe podejście ze strony pracowników administracji, co wynika z unormowań m.in. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ale także Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.
 • Powyższe wyniki będą pomocne w wypracowaniu dobrych praktyk w relacjach urząd – klienci administracji należący do mniejszości narodowych lub etnicznych np. w odniesieniu do komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami obywatelskimi, edukacją i kulturą. Istotna będzie również poprawa wzajemnej komunikacji między urzędami administracyjnymi a organizacjami pozarządowymi mniejszości narodowych i etnicznych, także w aspekcie edukacji formalnej i nieformalnej przeciwdziałającej powstawaniu i trwaniu już funkcjonujących stereotypów.

 

 •  W 2014 roku zostały wykonane badania stereotypów  w Niemczech, Polsce, na Ukrainie i na Węgrzech. Rozpoczęto też tłumaczenie i opracowywanie wyników uzyskanych badań.

 

 •  Udział w projekcie badawczym własnym nr NN 104174936 (przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), opracowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Lipczuka – współpraca przy tworzeniu „Niemiecko-Polskiego Słownika Frazeologizmów on-line” [Phraseologisches Online-WörterbuchDeutsch-Polnisch], termin realizacji: od września 2012 r., słownik jest dostępny na stronie internetowej: www.frazeologizmy.uniw.szczecin.pl

 

 • Prowadzenie badań w zakresie frazeologii, leksykografii dwujęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju warsztatu leksykograficznego na przestrzeni wieków (dla pary językowej niemiecko-polskiej), również dydaktyki języka niemieckiego w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych;

 

 • Prowadzenie badań w zakresie leksykografii dwujęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju warsztatu leksykograficznego na przestrzeni wieków, użyteczności i wpływie wyników badań konfrontatywnych i kontrastywnych na opis leksykograficzny w słownikach dwujęzycznych (dla pary językowej niemiecko-polskiej), również dydaktyki języka niemieckiego w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.

 

3/ Współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury:

 • P. Krzyżanowski i B. Orłowska są kierownikami międzynarodowego projektu a kierownik PAWS jest członkiem zespołu badawczego międzynarodowego (niemiecko-polsko-ukraińskiego) projektu badawczego „Stereotypy narodowe: Cygana/Roma, Ukraińca, Niemca i Polaka”. Jednostki realizujące projekt w ramach ACBE to Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa, Pracownia Etnopedagogiki i Pracownia Badan nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi.

 

4/ Inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych w międzynarodowych programach badawczych:

 • W omawianym okresie Pracownie Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi i Pracownia Etnopedagogiki kontynuowały interdyscyplinarne prace badawcze w ramach międzynarodowego projektu na temat stereotypów: Polaka, Niemca, Ukraińca i Roma, między innymi zostały sklasyfikowane odpowiedzi respondentów z poszczególnych  ankiet. Obecnie trwają prace nad analizą ankiet.
 • Piotr Krzyżanowski kontynuował  prace badawcze nad mniejszością romską w ramach otwartego wniosku naukowego w IPN oraz  przeprowadził kwerendę dotyczącą mniejszości tatarskiej w zasobach archiwalnych  IPN.
 • Nawiązanie kontaktów z Polsko-Niemieckim Instytutem Badawczym. Kontynuacja współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką pograniczy, w tym: Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim, WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze, ośrodkami w Niemczech, m.in. Paderborn (Kreismuseum).
 • Przeprowadzenie przez dr Małgorzatę Czabańską-Rosadę wywiadów jakościowych z dawnymi mieszkańcami powiatów międzyrzeckiego i międzychodzkiego – KreisMeseritz i Birnbaum; cel: zebranie materiału źródłowego do planowej monografii.
 • Realizowane były też literaturoznawcze prace przygotowawcze projektu grantowego do Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

 

5/ Wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni:

 • dr R. Nadobnik - Udział w programie Erasmus STA (27 kwietnia – 3 maja 2014 r.) w PädagogischeHochschule w Wiedniu (Austria) Cele wyjazdu:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami Uczelni partnerskiej nt. ÜbungsvorschlägezurSprach- undKommunikationsförderung in heterogenenKlassen (5 godz.),

- wymiana doświadczeń pracowników obydwu Uczelni partnerskich (dr ElisabethFurch, dr Thomas Bauer, mgr BirgitHöfler),

-  pozyskanie materiałów źródłowych do dalszej pracy badawczej,

-  promocja Uczelni.

 • Pobyt stypendialny dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady (STT Erasmus) w KreismuseumWewelsburg – Archiv „Deutsche im östlichenMitteleuropa” – cel: zebranie materiału źródłowego do planowej monografii (IV 2014).
 • Dr B. Orłowska – udział w programie Erasmus STT Cottbus (Niemcy)
 • Dr B. Orłowska – udział w programie Erasmus STA Cottbus (Niemcy)

 

6/ Organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane:

 • Wykład oraz moderacja dyskusji  nt. patriotyzmu dla uczniów szkół gorzowskich w Kinie Helios po emisji filmu „Kamienie na szaniec”.
 •   Wygłoszony referat pt.  Muzeum martyrologii więźniów obozu koncentracyjnego i ciężkiego więzienia w Sonnenbergu  - Słońsku.
 •   Wygłoszono wykład dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Drezdenku pt. Oflag II C Woldenberg.
 • Wykład oraz moderacja dyskusji  nt. bohaterskich postaw naszych przodków i nas samych dla uczniów szkół gorzowskich w Kinie Helios po emisji filmu „Powstanie Warszawskie”.
 • Udział w warsztatach polsko –niemieckich we Frankfurcie  pod hasłem II wojna światowa. Pamięć – Polityka - Turystyka. Wygłoszono referat pt. Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie.
 •  ACBE było współorganizatorem Festiwalu Kultury Europejskiej; zorganizowano festyn, na którym prezentowana była twórczość ludowa partnerów zagranicznych. Przy współpracy z Zespołem Szkół Gastronomicznych przy ul. Okrzei zorganizowano poczęstunek dla wszystkich gości Festynu, na którym serwowano dania kuchni międzynarodowej. W ramach Festiwalu odbył się też konkurs wiedzy z języka niemieckiego dla studentów.

 

 • Prowadzono szkolenia zlecone przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., w tym:

- kursu grantowego dla nauczycieli wszystkich typów szkół: Metodyka pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie, w tym modułu: Komunikacja werbalna – wykorzystywanie narzędzi perswazji do regulowania zachowań uczniów (6 godz., 14 września 2013 r.),

- kursu grantowego dla dyrektorów wszystkich typów szkół Monitorowanie realizacji podstawy programowej, w tym modułu: Od analizy podstawy programowej do obserwacji i oceny lekcji (12 godz., 7 i 14 października oraz 14 listopada 2013 r.),

- warsztatów dla nauczycieli języka niemieckiego przedszkoli i szkół podstawowych: Kamishibai na lekcjach języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej (6 godz., 12 grudnia 2013 r.),

- seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych: Organizacja warsztatu pracy nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej (6 godz., 20 lutego 2014 r.),

- seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: Organizacja warsztatu pracy nauczyciela języka niemieckiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (6 godz., 3 marca 2014 r.),

- kursu doskonalącego: Dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie szkoły podstawowej, prowadzenie modułu: Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych (8 godz., 28 – 29 maja 2014 r.).

 

 • Prowadzenie szkolenia na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, w tym:

- szkolenie egzaminatorów egzaminu maturalnego OKE, Gorzów Wlkp., (5 godz., 23 maja 2014 r.).

 •  W listopadzie 2013 r. Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi na zaproszenie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim, uczestniczyła w projekcje pod tytułem ,,Tydzień z Papuszą” – dr Piotr Krzyżanowski wygłosił 19 listopada  w siedzibie Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych wykład  po tytułem ,,Historia Papuszy w świetle akcji osiedleńczej Romów”.
 • Organizacja drugiej edycji seminarium „Begegnungen mit Spracheund Kultur –  Ősterreich” (Spotkania z językiem i kulturą – Austria) we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie.
 • Celem seminarium była promocja języka niemieckiego i kultury Austrii. Seminarium przygotowali studenci II roku filologii niemieckiej (opiekun dr R. Nadobnik). W spotkaniu uczestniczyli goście z uczelni partnerskiej, Uniwersytetu de Lorraine w Metz-Nancy, z Francji.Spotkanie odbyło się 15 maja 2013 r. w ramach obchodów III Festiwalu Kultury Europejskiej w PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

 

7/ Inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych:

 • Organizacja Międzynarodowej Konferencji Pogranicze wschodnie i zachodnie z cyklu Pogranicze w perspektywie transnarodowej i transdyscyplinarnej. Dr hab. Anna Zielińska była kierownikiem naukowym konferencji.Konferencja odbyła się 21-22 listopada 2013 r. w Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. F. Chopina 52, budynek 5. Współorganizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna. Liczba uczestników: 60, liczba referatów - 49.  W obradach wzięło udział kilkadziesiąt osób z zagranicy,  z Japonii, Francji, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Austrii.

 

 • 4 czerwca 2014 - Współorganizacja  wraz z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Polskim Towarzystwem Historycznym konferencji naukowej pt. „A mury runą” poświęconej przemianom demokratycznym roku 1989.

 

 • Organizacja III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Nauczanie języków obcych – refleksje dydaktyczne”, Gorzów Wielkopolski 14 – 15 kwietnia 2014 r. Celem konferencji była kontynuacja rozważań nad sposobami realizacji założeń programowych i wdrażania nowych propozycji w zakresie nauczania języków obcych w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy doświadczeń i refleksji glottodydaktycznych.Konferencja była adresowana do językoznawców, lingwistów stosowanych oraz nauczycieli realizujących zadania dydaktyczne w praktyce szkolnej, w szkolnictwie wyższym, a także pełniących funkcje doradcze w edukacji językowej.W ramach omawianych zagadnień dokonano konfrontacji poglądów i doświadczeń zarówno w obszarze teorii, jak i praktyki nauczania języków obcych. Dyskusji zostały poddane poszczególne determinanty kształcenia językowego, w tym m.in. paradygmaty współczesnej glottodydaktyki, standardy kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych, podręczniki i inne materiały metodyczne wspierające rozwój kompetencji językowych, elementy kulturowe, projekty dydaktyczne, a także wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i refleksji nad nauczaniem i uczeniem się języków obcych.Językiem konferencji był język polski. W sesji plenarnej goście zagraniczni wygłosili referaty w języku niemieckim. Teksty zaprezentowanych wystąpień zostaną wydane w formie recenzowanej monografii.
 • Pracownie Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi oraz Etnopedagogiki współuczestniczyły w przygotowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Przymusowe osiedlenie Cyganów w Polsce. Pół wieku po zakazie wędrówki 1964-2014” Konferencja odbyła się 31 marca 2014 r. 
 •  Współorganizacja konferencji „Literatura w mediach. Media w literaturze” (10-11 X 2013)
 •  Współorganizacja konferencji „Pogranicza wschodnie i zachodnie” (21-22 XI 2013).
 • Udział zespołu literaturoznawców w Międzynarodowej  Konferencji Naukowej „Pogranicze wschodnie i zachodnie” (organizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim); przygotowanie referatów: dr Małgorzata Czabańska-RosadaDieWiedergewinnung der ErinnerungamBeispiel der Renovierung des historischenFriedhofs in Białokosz,  dr Arkadiusz Kalin Eugeniusz Paukszta – pisarz pograniczy? Koncepcja Ziem Odzyskanych wobec idei pograniczy, dr Katarzyna Taborska Nowe niemiecko-polskie pogranicza – problematyka nomenklaturowa (Gorzów Wielkopolski 21-22 XI 2013).
 • Udział zespołu literaturoznawców w VII Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza” (organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim im. Jakuba z Paradyża i Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu); przygotowanie referatów: dr Małgorzata Czabańska-Rosada Ziemie utracone w literaturze niemieckojęzycznej. Zarys typologii i problemy recepcji w Polsce, dr Arkadiusz Kalin Lubuska przygoda – powieść dla młodzieży w kontekście idei Ziem Odzyskanych na przykładzie „Znaku żółwia” Eugeniusza Paukszty, dr Katarzyna Taborska Mowa pogranicza w odbiorze literaturoznawczym  (Gorzów Wielkopolski 1-2 IV 2014)
 • Udział dr Arkadiusza Kalina w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Granice stare i nowe” z cyklu  „Konstrukcje i destrukcje tożsamości” (organizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Fundacja Slawistyczna); przygotowanie  referatu Literacka narracja akcji kolonizacyjnej polskich ziem zachodnich – studium przypadku (powieść „Niemaszchleba” Tadeusza Ozimeckiego  (Warszawa 12-13 IV 2014).
 • Udział dra Arkadiusza Kalina w VI Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (26-30 V 2014)
 • Udział dra Arkadiusza Kalina w Międzynarodowej Sesji Naukowej „Bruno Schulz: teksty i konteksty” (27 V 2014) – organizator naukowy: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu); przygotowanie referatu Tekst kontra teksty i konteksty – hermeneutyki całości i części jako strategie interpretacyjne prozy Schulza oraz popularyzacja działalności Pracowni na terenie Ukrainy.
 • Udział dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady 2014 w konferencji „A mury runą... W XXV-lecie przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej” (organizatorzy: IPN i PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim), przygotowanie referatu  Formy oporu przeciw komunizmowi w Niemieckiej Republice Demokratycznej -  Oskar Brüsewitz (Gorzów Wielkopolski 1 VI 2014).
 • Udział dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady w projekcie: Przywracanie pamięci: przygotowanie dokumentacji historycznej oraz prace translatorskie związane z poekshumacyjnym pochówkiem niemieckich mieszkańców Brójec (Brätz) zamordowanych w styczniu 1945 roku (X 2013). Popularyzacja projektu wśród studentów naszej Uczelni w ramach wykładów wygłoszonych we wrześniu i październiku 2013 roku oraz wygłoszenie wykładu popularnonaukowego (wraz prezentacją zdjęć na temat prac ekshumacyjnych i archeologicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie POMOST na terenie Brójec)  w Zespole Edukacyjnym w Brójcach dla uczniów, nauczycieli oraz  mieszkańców tej miejscowości (IX-X 2013).
 • 26 maja 2013 Pracownia Analiz Gospodarczych była partnerem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR oparte na faktach, czyli wpływ wyników badań na kształtowanie się koncepcji i jej rozwój w gospodarce”,
 • 21 listopada 2013 Pracownia Analiz Gospodarczych była parterem V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Skuteczność w Biznesie - Przedsiębiorczość – szansą rozwoju regionu". Organizatorem konferencji był Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, KeksheAcademy w Kazachstanie, MIT- MarkischesInstitut fur Technologie undInnovationsforderun oraz Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu.
 • 17 października 2013 roku Pracownia wraz z Zakładem Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów regionalny oddział w Gorzowie Wielkopolskim była współorganizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka”,
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Pogranicze wschodnie i zachodnie, zorganizowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., 21 – 22 listopada 2013 r.Tytuł wygłoszonego referatu: Frazeologizmy w lustrzanym odbiciu – na przykładzie języków niemieckiego i polskiego (Phraseologismen im Spiegelbild – amBeispiel des Deutschenund des Polnischen).
 • Udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Nauczanie języków obcych – refleksje dydaktyczne, zorganizowanej przez Zakład Języka Niemieckiego oraz Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 14 – 15 kwietnia 2014 r.
 • Organizacja III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauczanie języków obcych – refleksje glottodydaktyczne”, 14 – 15 kwietnia 2014 r. z udziałem partnerów z GesamtverbandModerneFremdsprachen (Stowarzyszenie Języków Nowożytnych) w Halle n. Saale (Niemy), Uniwersytetem Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy), Uniwersytetem Otto-von-Guericke w Magdeburgu (Niemcy).

 

8/ Prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów:

 • Prowadzone jest seminarium doktoranckie w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczyły 4 osoby, w tym 3 doktorantów i 1 pracownik naukowy.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami PädagogischeHochschule w Wiedniu, nt. „ÜbungsvorschlägezurSprach- undKommunikationsförderung in heterogenenKlassen“ (5 godz., 27.04. – 2.05.2014 r.)Prowadzenie seminarium dyplomowego dla studentów PädagogischeHochschule w Wiedniu (z udziałem dr ElisabethFurch) (30.04.2014 r.),
 • Prowadzenie wykładu dla studentów II roku filologii niemieckiej Uniwersytetu Wiedeńskiego nt. „Arbeit mit Lexika im Deutschunterricht in Polen” na, 28 kwietnia 2014 r. (2 godz.)
 • organizowanie 3 spotkań dla studentów PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych: Romów, Ukraińców i Łemków.
 • Uzupełnienie przez zespół literaturoznawców koncepcji, treści i programu nowego interdyscyplinarnego przedmiotu <Literatura pogranicza>  (V-VI 2014)
 • 12 maja 2014 Pracownia Analiz Finansowych wraz z Zakładem Rachunkowości i Zarządzania Finansami oraz  Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim była współorganizatorem wykładu na temat „Instrumenty finansowe proponowane przedsiębiorcom w nowej perspektywie finansowej”. Wykład odbył się na Wydziale Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
 • 05 maja 2014  Pracownia Analiz Finansowych wraz z Zakładem Rachunkowości i Zarządzania Finansami była współorganizatorem wykładu na temat „Podstawy VAT w praktyce”, który wygłosił przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. Wykład odbył się na Wydziale Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
 •  5 kwietnia 2014 roku Pracownia Analiz Finansowych wraz z Zakładem Rachunkowości i Zarządzania Finansami oraz Urzędem Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim była współorganizatorem wykładu na temat „Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2014 roku”,
 • 31 marca 2014 Pracownia Analiz Finansowych wraz z Zakładem Rachunkowości i Zarządzania Finansami oraz Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim była współorganizatorem wykładu na temat „Ustalenie właściwego ustawodawstwa w przypadku pracy na terenie UE”

 

9/ Pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum:

 • Pracownia Etnopedagogiki i Pracownia Mniejszości Narodowych i Etnicznych pozyskały 15.000zł na badania i publikację 1000 egz. Monografii pt.: „Gorzów miastem wielu kultur”

10/ Prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwo.

 • Na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

- Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu egzaminatorów języka niemieckiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, sprawdzających arkusze egzaminacyjne podczas sesji letniej egzaminu maturalnego

- przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów: 23 maja 2014 r.,

- przewodniczenie pracom zespołu egzaminatorów: 24 – 25 maja 2014 r.

 • Na zlecenie Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

- Opracowanie testów na II i III etap Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego (grudzień 2013 r. – luty 2014 r.).

- Przygotowanie zestawu pytań do części ustnej Konkursu oraz przewodniczenie

pracom wojewódzkiej komisji konkursowej podczas finału Konkursu (13 marca

2014 r.).

 • Na zlecenie Instytutu Goethego w Warszawie:

- opracowanie kwestionariusza ankiety przeznaczonej do przeprowadzenia badań w ramach realizacji projektu „DeutschhatKlasse!” (lipiec 2014 r.).

- przeprowadzenie badania wśród nauczycieli języka niemieckiego wszystkich

typów szkół z wykorzystaniem ww. ankiety (28 sierpnia 2014 r.).

 • Udział dr Katarzyny Taborskiej w pracach jury Literackiego Wawrzynu Lubuskiego 2013.

11/ Prowadzenie działalności promocyjnej poprzez:

 • Działalność medialna

                     a/ gazeta bankowa

b/ portal internetowy:

§Zamieszczanie na stronie internetowej PWSZ w Gorzowie Wlkp. materiałów informacyjnych oraz sprawozdań z planowanych i realizowanych działań, w tym nt.:Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauczanie języków obcych – refleksje dydaktyczne”,seminarium „Begegnungen mit Spracheund Kultur – Ősterreich”,

§Była prowadzona działalność promocyjna Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych podczas i w trakcie organizowania lub współorganizowania wydarzeń, a także poprzez portal gazeta bankowa, portal egospodarka, poralalebank, stronę internetową Centrum Praw Bankowego i Informacji, stronę Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych itp.

§Była też prowadzona bieżąca współpraca z mediami i informowanie o wszelkich działaniach związanych z działalnością Centrum.

 

 •  Działalność wydawnicza:

Wydane publikacje i artykuły

 • dr P. Słowiński

- Językowa kreacja powstania styczniowego w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, [w:] Powstanie Styczniowe w polskiej myśli humanistycznej. Dziedzictwo w kulturze, języku, literaturze, sztuce i prasie pod red. L. Mariak, J Rychtert, Gorzów 2013 ( ukazało się w 2014), współautor  Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

- Obraz ziem zachodnich na przykładzie ordynariatu gorzowskiego w świetle publikacji dzienników urzędowych kurii, [w:] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie - koncepcje- realizacja do 1989 r. pod red. M. Semczyszyn, T. Sikorskiego, A. Wątora, Szczecin  2013.

 • dr Nadobnik R.,

- LexikographischeWerkstatt in deutsch-polnischenWörterbüchernfür        den  Schulgebrauch von ihrenAnfängen bis zurGegenwart. Teil 2 – Mikrostruktur, [w:] Bartoszewicz I., Szczęk J., Tworek A. (red.), Im Anfang war dasWort I (= LinguistischeTreffen in Wrocław),NeisseVerlag/ATUT, Wrocław-Dresden 2012,         209-218. (ukazało się w 2013 r.)

- KreativeArbeit mit Lexika im Deutschunterricht in Polen, [w:] T. Bauer,    E. Furch, A. Onysko (et al.), E-Portfolio. 1. InternationalesAMuSE-ExpertInnentreffenDieRessourceMehrsprachigkeit in der PädagogInnenbildungNeu, September  24–25, http://amuse.eurac.edu/Documents/Publications/scientific/eportfolio_vienna_final.pdf, 2013, s. 90-135.

 • Nadobnik R., Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Anna Sulikowska (red.): Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie Pons Duży słownik i Langenscheidt Słownik Partner. Szczecin 2012, Wydawnictwo Zapol, 204 ss., [w:] Orbis Linguarum Vol. 39, Białek Edward, Bojarski Marek, Kubicz Aleksandra, Oremek Gerhard M. (red.), NeisseVerlag, Oficyna Wydawnicza Atut, Dresden-Wrocław 2013, S. 493-495.

 

 • dr Arkadiusz Kalin

- Mit mesjański w kontekście apokaliptycznej mitologii chaosu – „Weiser Dawidek“ Pawła Huellego.[w:]: Fantastyczność i cudowność. Mit – literatura – tajemnica, red. W. Gruszczyński, T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2013.

- Schulza życie po życiu – czyli po co nam schulzologia?, „Czas Kultury” nr 1, 2014.

- Słowiańsko-germańska tragifarsa literacka – post(-)kolonialna konfrontacja Wschodu i Zachodu w twórczości Andrzeja Stasiuka, „Porównania” (pt. Kultura sytuacji postkolonialnej cz. II) 2014 nr 14.

- Ziemia Lubuska jako wariant Ziem Odzyskanych – funkcjonowanie mitu politycznego w literaturze powojennej (na przykładzie pisarstwa historycznego Eugeniusza Paukszty), [w:]Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, M. Mikołajczak, Kraków 2014.

 •  dr Małgorzata Czabańska-Rosada

- Czabańska-Rosada M., Czabański T., Ksiądz Feliks Michalski – kapłan, asceta, przyjaciel,  Poznań: Wydawnictwo Pomost  2014 – praca monograficzna

 • dr Katarzyna Taborska

- Kot liryczny w przestrzeniach medialnych – analiza transpozycji wiersza Wisławy Szymborskiej,  [w:]Kot w kulturach świata. Gorzowskie studia bestiograficzne II, Gorzów Wielkopolski 2013, s.103-113.

- Literatura miejsc niemiecko-polskich po roku 1989. Polonocentryczne strategie geografii wyobrażonej, [w:]Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. Daniel Kalinowski, Małgorzata Mikołajczak, Adela Kuik-Kalinowska, Kraków  2014.

- Niemieckie biografie chwili (1946-1948) – próba typologii narracji, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2013 nr 1.

 • dr B.Orłowska

- Monografia Transmisja tożsamości (Studium przypadku Łemków), Wydawnictwo Lemko Tower, Strzelce Krajeńskie 2013.

- B.A. Orłowska, A. Olczak, Edukacja przedszkolna – odkrywanie jej znaczenia; Wydawnictwo Naukowe PWSZ Gorzów Wielkopolski 2013, ISBN 978-83-63134-18-1, ss.120. (Autorstwo dwóch rozdziałów z czterech).

- Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, red. J. Faryś, P. J. Krzyżanowski, B. A. Orłowska, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim 2013, ISBN 978-83-63134-45-7

- Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, red. J. Faryś, P. Krzyżanowski, B. A. Orłowska (wydanie drugie zmienione i rozszerzone), Wydawnictwo Naukowe PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 2014, ISBN 978-83-63134-97-6

- Edukacja dzieci romskich, [w:] Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, pod red. J. Farysia, O. J. Krzyżanowskiego, B. A. Orłowskiej, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim 2013, ISBN 978-83-63134-45-7, ss. 273-283.

- Ac__i___i________________________________________, [w:] ________________, _____________ _ _______, ________, _______,_________________________________________________________, 2013’1 (3), ISBN 978-966-2988-53-6, ss.5-13.

-Hasło edukacja międzykulturowa/wielokulturowa [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 2, red. Tomu A.Weissbrot- Koziarska, I. Dąbrowska – Jabłońska, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-545-5, ss. 29-31.

- Hasło mniejszość [w;] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, Tom 2, red. Tomu A.Weissbrot- Koziarska, I. Dąbrowska – Jabłońska, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-545-5, ss. 80-82.

- Prawosławne cerkwie w powiecie strzelecko – drezdeneckim, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie, red. nauk. W. Staniewska – Zątek, A. Wołoszyn, PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2013, ISBN 978-83-63134-69-3, ss.191-204.

- Muzyka jako obszar komunikacji międzykulturowej Łemków w środowisku lokalnym, [w:] Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, red. nauk. J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013, ISBN 978-83-62015-63-4, ss.162-182.

- Turystyka w strony przodków szansą na powrót do korzeni, [w:] Handel Wewnętrzny, Tom I, Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym, ISSN 0438-5403, ss. 318-330.

 

 • Złożone do druku:

Monografie:

 • Tom Pogranicze wschodnie i zachodnie pod redakcją naukową Anny Zielińskiej, Katarzyny Taborskiej, Małgorzaty Czabańskiej – Rosady został złożony do druku w Slawistycznym Ośrodku Wydawniczym.  Otrzymał dwie pozytywne recenzje prof. Ewy Wolnicz – Pawłowskiej i prof. Joanny Tambor. Został złożony wniosek do MNiSW o dofinansowanie wydania tomu.
 • Mikołajczyk B., Nadobnik R. (red.), Różnorodność językowa w perspektywie glottodydaktycznej, Wydawnictwo PWSZ im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 2014;
 • Krzyżanowski P., Orłowska B., ,,Gorzów miastem wielu kultur”,Gorzów Wielkopolski 2014.

 

 • Artykuły:
 • Nadobnik R., ZurRolle von polnisch-deutschenSprachführern in der Didaktik des             DeutschenalsFremdsprache, [w:] Mikołajczyk B., Nadobnik R., Różnorodność    językowa w perspektywie glottodydaktycznej, Wydawnictwo PWSZ im Jakuba            z  Paradyża w Gorzowie Wlkp.
 • Nadobnik R., Phraseologismen im Spiegelbild – amBeispiel des Deutschenund des Polnischen, Polska Akademia Nauk w Warszawie/ PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
 • Nadobnik R., Magdalena Lisiecka-Czop: Kinderwörterbücher. LexikographischeundglottodidaktischeEigenschaftenamBeispieldeutsch-polnischerundpolnisch-deutscherWörterbücher, Frankfurt amMain 2013, Peter Lang Edition, 353 S., [w:] GermanicaWratislaviensia 139, Bartoszewicz Iwona., Hałub Marek., Małyszek Tomasz, Tomiczek Eugeniusz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Wygłoszone referaty:

 • dr hab. Anna Zielińska

-  ref. O wartościowaniu dwujęzyczności w pracach naukowych. Wygłoszony

na konferencji Pogranicze wschodnie i zachodnie,  21-22 listopada 2013 r.

w Gorzowie Wielkopolskim.

            - ref. Fenomen dwujęzyczności w Białkowie. Wygłoszony na konferencji

Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, 1-2 kwietnia 2014 r. w Gorzowie

Wielkopolskim.

 • dr R. Nadobnik

- Kreatywne nauczanie-kreatywne testowanie. Ocena kompetencji językowych uczniów z wykorzystaniem testów fabularycznych.

Prace redakcyjne:

Redakcja tomów naukowych/Monografii:

 • Wojna i emigracja. Studia i szkice. T. I, Wojna, armia, społeczeństwo II Rzeczpospolitej w obronie niepodległości (1920-1945), pod red T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, H. Walczaka, Gorzów Wielkopolski  2013 (ukazał się w 2014)
 • Wojna i emigracja. Studia i szkice. T. I I , Emigracja i losy Polaków na obczyźnie, pod red T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, H. Walczaka, Gorzów Wielkopolski  2013 (ukazał się w 2014)
 • Nadobnik R., Elementy leksykograficzne w podręcznikach do nauczania języka niemieckiego w Polsce, Wydawnictwo PWSZ im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 2013.
 • Krzyżanowski P., Orłowska B.,,Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania” (Gorzów Wielkopolski 2013),
 • Krzyżanowski P., Orłowska B.,,Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania”, Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone, Gorzów Wielkopolski 2014.

 

Inne działania nie uwzględnione w Regulaminie ACBE

1/ Pozyskano książki do tworzonej czytelni w ACBE., m.in. Pozyskanie dlanaukowców i studentów naszej Uczelni zbiorów bibliotecznych związanych z pograniczem polsko-niemieckim (w tym tekstów dziewiętnastowiecznych) od badacza i regionalisty JörgaLüderitza (Niemcy); wykonawcy: dr Małgorzata Czabańska-Rosada; współpraca dr Katarzyna Taborska (zbiory zostały przewiezione z Niemiec w czerwcu 2014).

 

2/ Nawiązanie szerszej i długotrwałej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Gorzowie Wlkp. I w Szczecinie.

3/ dr P. Słowiński –wziął udział w warsztatach polsko-niemieckich w Muzeum „Wzgórza Zelowskie” pt. Historia Pamięć Turystyka.  II wojna światowa w polskich i niemieckich muzeach. Zorganizowanych w ramach projektu Krajobraz muzealny Euroregionu Pro Europa Viadrina.

4/ dr P. Słowiński wziął udział w warsztatach polsko –niemieckich we Frankfurcie  pod hasłem II wojna światowa. Pamięć Polityka Turystyka.

5/ 16 kwietnia 2014- Współorganizacja wraz z IPN O. Gorzów oraz Lubuskim Kuratorem Oświaty  finału konkursów (wcześniej praca w jury) pt. „Jedno jedyne zdjęcie” oraz „ Mój rok 1989”.

6/Przygotowanie przez dra Przemysława Słowińskiego "XII Konkursu Recytatorskiego Poezji Oflagu IIC Woldenberg" dla uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych oraz udział badacza w pracach jury konkursu (Dobiegniew 7 III 2014).

7/ 27 marca 2014 r. Pracownia Analiz Gospodarczych wraz kołem naukowym Creativ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim była partnerem IV edycji konkursu „Przedsiębiorczość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do którego zgłosiło się 21 szkół z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Do finału zakwalifikowano łącznie 60 uczestników, a do konkursu przystąpiło 57 uczestników. Podczas konkursu został wygłoszony wykład przez przedstawiciela Centrum Informacji Gospodarczej na temat „Systemów wymiany informacji Związku Banków Polskich”,

8/ 27 marca 2014 Pracownia Analiz Gospodarczych wraz ze Związkiem Banków Polskich, Biurem Informacji Kredytowej S.A., Biurem Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. była współorganizatorem spotkania „Dzień Informacji Gospodarczej”. W ramach tego wydarzenia można było: zapoznać się z działalnością Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej SA, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA; porozmawiać z ekspertami rynku wymiany informacji gospodarczej;  uzyskać praktyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa systemów wymiany informacji finansowej i gospodarczej, stałego monitoringu spłat zobowiązań przez dłużników, zwiększenia możliwości unikania transakcji z nierzetelnymi płatnikami; otrzymać materiały związane z nowoczesnymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem;  wziąć udział w konkursie wiedzy z zakresu działalności instytucji infrastrukturalnych sektora bankowego. Dzień Informacji Gospodarczej odbył się na Wydziale Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,

 

 

Sprawozdanie sporządziła

Dyrektor Akademickiego Centrum

 Badań Euroregionalnych

     doc. dr B. A. Orłowska                                                   

     30 września 2014

 

 

Back to top