|   EN

Kierownik pracowni:   dr hab. prof. nadzw. Beata Orłowska. Współpracownicy: mgr Sławomir Szenwald, mgr Dorota Fluder - Kuligowska 

 

        Funkcjonująca w ramach Akademickiego  Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Pracownia obejmuje swoim zakresem badania dzieci i młodzieży pochodzącej z mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Ziemię Lubuską.

        W obszarze zainteresowań badawczych znajdują się m.in. zagadnienia związane z:

  • kształceniem dzieci z grup mniejszościowych
  • rozwojem idei edukacji międzykulturowej na pograniczu polsko – niemieckim
  • kształceniem nauczycieli w kontekście edukacji regionalnej i europejskiej (studia podyplomowe z tego zakresu)
  • badaniem tożsamości mniejszości i obszarów w których podtrzymywana jest ta tożsamość wśród najmłodszych przedstawicieli.

 

       Drugim obszarem zainteresowań pracowni jest nawiązanie szerokiej współpracy w ramach przygranicza polsko – niemieckiego.  Podjęcie działań i realizacja różnych projektów z partnerami z Niemiec, w tym z Fundacją Stiftung Schloss Trebnitz, HL Cottbus i innymi.

 

       W realizacji przedsięwzięć badawczych pracownia współpracuje z Euroregionem Pro Europa Viadrina, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związkiem Ukraińców w Polsce, Ukraińskim Towarzystwem Historycznym w Polsce i innymi instytucjami, których obszarem działania są mniejszości narodowe i etniczne.

 

Planowane konferencje:

 

Marzec 2012 – wraz z Pracownią Analiz Wschodniego Sąsiedztwa – zorganizowanie przeglądu pieśni ukraińskiej Chóru SOTIRIA i spotkanie z ks. Proboszczem Parafii Prawosławnej Gorzowie Wlkp. Ks. Mitratem Bazylim Michalczukiem nt: Oba płuca Europy: Wschodu i Zachodu.

 

Kwiecień 2012 – wspólnie z Pracownią Analiz Wschodniego Sąsiedztwa i Pracownią Badań Mniejszości Narodowych i Etnicznych  oraz Związkiem Ukraińców w Polsce zorganizowanie konferencji z okazji 65 - lecia przeprowadzenia Akcji „Wisła”.

 

Czerwiec/lipiec 2012 – konferencja wspólnie z H.L. Cottbus pt.: Warto było się spotkać… 10 lat doświadczeń wspólnego kierunku kształcenia.

Back to top