|   EN

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w dyskusji nad Wspólną koncepcją przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań!

W oparciu o wieloletnie doświadczenie współpracy w dziedzinie planowania przestrzennego Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej) podjął decyzję w sprawie wspólnego wypracowania wyobrażeń, jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry w roku 2030. Opracowana zostanie Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Zapraszamy Państwa serdecznie do włączenia się do dyskusji nad Koncepcją Przyszłości! Na tej stronie internetowej znajdą Państwo informacje o wstępnych ramach Koncepcji Przyszłości oraz dostęp do przygotowanych dotychczas materiałów roboczych. Zarówno w sprawie wstępnych ram Koncepcji Przyszłości jak i materiałów roboczych mogą Państwo przekazać nam swoją opinię. Proszę pozwolić zadziałać wyobraźni i przesłać nam Państwa pomysły, jak obszar ten mógłby wyglądać w roku 2030!

http://wkp2030.kooperacja-bez-granic.pl

http://zk2030.kooperation-ohne-grenzen.de

 

Tło:

Koncepcja Przyszłości podejmuje najważniejsze wspólne wizje rozwoju przestrzennego polsko-niemieckiego obszaru powiązań w horyzoncie roku 2030. Celem jest przyciągnięcie do tego obszaru zwiększonej uwagi na poziomie europejskim i krajowym, zidentyfikowanie istotnych wyzwań oraz zaproponowanie konkretnych działań. Koncepcja Przyszłości opracowywana jest na podstawie polskiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz obecnie aktualizowanych niemieckich wizji rozwoju przestrzennego [Leitbilder der Raumentwicklung]. Uwzględnione zostaną również strategiczne dokumenty na poziomie województw, landów oraz Unii Europejskiej. Przedstawiony na stronie internetowej materiał służy opisaniu sytuacji wyjściowej w roku 2016 i stanowi punkt wyjścia dla opracowania właściwej Koncepcji Przyszłości. Dokument ten będzie w formie „obrazu kartograficznego” pokazywać pożądany stan obszaru w 2030 r.

Dziękujemy, łącząc wyrazy szacunku

Maciej Zathey

Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław

Horst Sauer

Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii, Poczdam

Jens Kurnol

Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni, Bonn

Koordynatorzy ds. opracowania Wspólnej koncepcji przyszłości z ramienia Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej

 

Gemeinsames Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum

Sehr geehrte Damen und Herren

 

Wirken Sie mit an der Diskussion zum gemeinsamen Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum!

 

Aufgrund seiner jahrelangen Zusammenarbeit zu Fragen der Raumentwicklung hat der Ausschuss für Raumordnung der deutsch-polnischen Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit (kurz: Deutsch-Polnischer Raumordnungsausschuss) beschlossen, gemeinsam Vorstellungen dafür zu entwickeln, wie der Raum auf beiden Seiten der Oder 2030 aussehen soll. Erarbeitet wird ein Gemeinsames Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum.

Wir laden Sie herzlich ein, an der Diskussion zum Zukunftskonzept mitzuwirken. Dazu erhalten Sie auf einer Internetseite Informationen zu ersten Überlegungen zum Zukunftskonzept sowie Zugang zu den Arbeitsmaterialien, die bisher erstellt wurden. Sowohl zu den ersten Überlegungen als auch zu den Arbeitsmaterialien können Sie uns eine Rückmeldung geben. Lassen Sie Ihre Phantasie spielen und schicken Sie uns Ihre Ideen, wie der Raum 2030 aussehen könnte!

 

http://zk2030.kooperation-ohne-grenzen.de

http://wkp2030.kooperacja-bez-granic.pl

 

Hintergrund:

Das Zukunftskonzept greift die wichtigsten gemeinsamen Vorstellungen der Raumentwicklung für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum mit dem Zeithorizont 2030 auf. Es zielt auf eine höhere Aufmerksamkeit für den Verflechtungsraum auf europäischer und nationaler Ebene, auf die Identifizierung der wichtigen Herausforderungen und Chancen und die Ableitung von konkreten Handlungsansätzen. Erarbeitet wird das Konzept u.a. auf der Grundlage der polnischen Konzeption der räumlichen Entwicklung des Landes 2030 (KPZK) und der deutschen Leitbilder der Raumentwicklung, die derzeit überarbeitet werden. Strategische Dokumente auf Landes- bzw. Wojewodschafts- und europäischer Ebene werden berücksichtigt. Die auf der Webseite vorgestellten Materialien dienen der Beschreibung der Ausgangslage im Jahr 2016 und bilden den Ausgangspunkt für die Erarbeitung des eigentlichen Zukunftskonzeptes. Dieses wird in Form eines „kartografischen Bildes“ den angestrebten Zustand 2030 zeigen.

 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen

 

Horst Sauer

Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg, Potsdam

Maciej Zathey

Institut für territoriale Entwicklung, Breslau

Jens Kurnol

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn

 

Koordinatoren des Raumordnungsausschusses für die Erstellung des Gemeinsamen Zukunftskonzeptes

Back to top